ทช.แจ้งถนนได้รับผลกระทบน้ำท่วม 20 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 33 ผ่านไม่ได้ 27 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 20 จังหวัด เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (19 ต.ค.64 เวลา 12.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์ , อุทัยธานี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, สระแก้ว, สุพรรณบุรี, นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 60 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 33 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 27 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 18 สายทาง (18 แห่ง) ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง) สะพานขาด/คอสะพานขาด /ทรุดตัว/กัดเซาะ 2 สายทาง (2 แห่ง) และไหล่ทาง/คันทางพังทลาย/ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง (1 แห่ง)

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117-บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 43 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

2. สายทาง นม.4008 แยก ทล.2148-บ้านปะคำ อ.ด่านขุนทด, พระทองคำ จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 22+115)

3. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205-อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

4. สายทาง ชย.4030 แยก ทล.2037-แยก ทล.2055 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+050 ถึง 10+400)

5. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

6. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 65 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

7. สายทาง สร.022 อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+600 ถึง 4+200)

8. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 1+700)

9. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2-บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 1+900 ถึง 2+100)

10. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)

11. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2-บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 12+800 ถึง 13+000)

12. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

13. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

14. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์-หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+130 ถึง 3+220)

15. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

16. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)

17. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)

18. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056-บ้านเขาราบ อ.ยางราก จ.ลพบุรี น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม.ที่ 1+130 ถึง 1+135)

19. สายทาง สก.5053 แยกทางหลวงชนบท สก.4033-บ้านทับใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 17+600 ถึง 18+000)

20. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย-บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

21. สายทาง นฐ.005 สะพานบางหลวงข้ามแม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร

22. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำทางจีน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

23. สายทาง กจ.4022 แยก ทล.3443-บ้านหนองไก่เหลือง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 4+885 ถึง 4+915)

24. สายทาง กจ.4035 แยก ทล.3443-บ้านหนองแสลบ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ไหล่ทางทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 1+680 ถึง 1+720)

25. สายทาง กจ.4041 แยก ทล.3199-บ้านท่าลำใย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ดินไหล่เขาสไลด์ (ช่วง กม.ที่ 22+000 ถึง 25+000)

26. สายทาง กจ.4051 แยก ทล.3086-บ้านสลอบ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+200 ถึง 2+300)

27. สายทาง กจ.4062 แยก ทล.3086-บ้านหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+500)

ทั้งนี้ ทช.ได้ติดตั้งป้ายเตือน จัดเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุน ดำเนินการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาในสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ โดยดำเนินการก่อสร้างทางเลี่ยง และติดตั้งสะพานเบลีย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ชั่วคราว พร้อมทั้งเตรียมวางแผนในการฟื้นฟูซ่อมแซมสายทางที่ได้รับผลกระทบหลังจากระดับน้ำลดลง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon