ผู้ว่าฯนนท์ประกาศเที่ยวหยุดยาว-กลับมาให้รายงานตัว ส่วนราชการ-สถานศึกษา-สถานประกอบการ ตรวจ ATK

ผู้ว่าฯนนท์ประกาศ วันหยุดยาวไปเที่ยว กลับมาให้รายงานตัว ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน ตรวจเชื้อโรคโควิด19 ด้วยชุด ATK

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)นนทบุรี ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวว่า “วันหยุดยาวไปเที่ยว กลับมาขอให้รายงานตัวครับ” และต่อมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)นนทบุรี ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว

ทั้งนี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับที่ 9 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากพื้นที่ภายนอกจังหวัด

ตามที่จังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และมีการปรับมาตรการโดยผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ยังจำเป็นต้องติดตามกำกับดูแลทั้งบุคคล สถานที่ การดำเนินกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว นั้น

1.ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 และพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการไช้ ไอ เจ็บคอ จมูกไมได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรืออาการที่เข้าได้กับโรคโควิด – 19 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ทันที

2.ให้ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน ที่มีบุคคลเดินทางกลับมาจากจังหวัดตามข้อ 1 จัดให้มีการตรวจเชื้อโรคโควิด – 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากพบผลว่าติดเชื้อให้นำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

3.ให้บุคคลที่เดินทางไปยังจังหวัดตามข้อ 1 และข้อ 2 รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคจังหวัดนนทบุรี ผ่านทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้

Link รายงานตัว https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehxFPFN00X_kqIeJN01LHVQ8RsebUVR_paCt-dR87m5EP28A/viewform

ทั้งนี้ต่อมานายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มีหนังสือ เรื่อง การเน้นมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากพื้นที่ภายนอกจังหวัด ถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ประธานหอการค้า จังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตาม ประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon