นายกอบจ.นครปฐม แถลงรับโอน รพ.สต. พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาล ดำเนินภารกิจ

นายกอบจ.นครปฐมแถลงรับโอนรพ.สต. พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาล ดำเนินภารกิจนี้

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายเอนก ตะโกพ่วง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา เรื่อง การขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประชุม 26นาย พร้อมกันนี้นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รายงานเรื่องการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต่อสภาฯเพื่อพิจารณาต่อไป

นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพดำเนินการตามภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน และบำบัดโรค และรักษาพยาบาลเบื้องต้น

โดยในระยะแรกให้ถ่ายโอนตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และระยะสุดท้าย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่พร้อมรับการถ่ายโอนก็ให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือในปัจจุบันเรียกชื่อว่า “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” ถือเป็นการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่สมควรได้รับการพัฒนาให้เป็น “ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)”ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และได้รับการพัฒน่าคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น ฉะนั้นการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะเสนอขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

” องค์การบริหาร์ส่วนจังหวัดนครปฐม มีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการสุขภาพ ขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” นายจิรวัฒน์ กล่าว

Advertisement

นายจิรวัฒน์ กล่าวว่าตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
60พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบประกาศใช้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 13(4) กำหนดให้มีการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4ด้าน คือด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการเงินและการจัดสรรทรัพยาก แผนพัฒนาสาธารณสุข โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจัดส่งเอกสารขอรับการประเมินความพร้อมในประเด็นดังกล่าว พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายกอบจ.กล่าวว่า หลักการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแนวทางของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ “งานไป เงินไป ตำแหน่งไป บุคลากรสมัครใจ” และว่า จะดำเนินการบริหารภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามหลักธรรมาภิบาลและยึดประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นหลัก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image