‘บิ๊กเฒ่า’ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ

‘บิ๊กเฒ่า’ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ย้ำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ‘จงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี’

เมื่อวันที่ 16 พฤศิจกายน ที่จ.ชลบุรี พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยผบ.ทร. ได้เดินทางถึงยัง เรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งจอดเทียบท่าภายในท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ(ผบ.กร.) พล.ร.ท.พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และ พล.ร.ท. วินัย สุขต่าย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ รวมถึง นายทหารระดับสูงตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผบ.ทร.ได้ขึ้นแท่นรับการยิงสลุตคำนับ โดยกองเรือยุทธการ ได้จัดเรือหลวงคีรีรัฐ ทำการยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือจำนวน 19 นัด โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล โดยกล่าวว่าพื้นที่สัตหีบเป็นที่ตั้งของหน่วยกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพเรือ ทั้งส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการรักษาอธิปไตย ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมาย จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทุกหน่วยได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย แสดงให้เห็นถึงความสามารถของหน่วยที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม

“ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นที่ผ่านมา ด้วยความจงรักภักดี ความรัก ความสามัคคี มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต สมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น ประสานงานซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้น ถือประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นที่ตั้ง โดยยึดนโยบายกองทัพเรือ และนโยบายผบ.ทร.ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นกรอบทิศทางหลักและแนวทางปฏิบัติงานที่สำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 เพื่อร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนากองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป “ผบ.ทร. กล่าวพร้อมทั้งเน้นย้ำกำลังพล

จากนั้น พล.ร.อ.สมประสงค์ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยต่างๆในพื้นที่ เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานรวมถึงอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินงาน และในช่วงบ่ายผู้บัญชาการทหารเรือและคณะและเดินทางไปยังหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน ตามลำดับ โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตลอดจนกำลังพลในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

สำหรับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นส่วนกำลังรบที่มีความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของประเทศตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในหลากหลายพื้นที่ ในการป้องกันภัยทางบก ปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ปฏิบัติการรบพิเศษ และรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยของกองทัพเรือ ในขณะที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นส่วนกำลังรบหลักที่สำคัญหน่วยหนึ่ง ซึ่งกองทัพเรือได้มอบหมายให้เตรียมกำลังในการป้องกันภัยทางอากาศและภัยรุกรานจากทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ และมีภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลมาอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบของผู้บัญชาการทหารเรือในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon