เชียงใหม่ นั่งดื่มเหล้า-เบียร์ ในร้านอาหารได้แล้วทั้งจังหวัด มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.นี้

เชียงใหม่ นั่งดื่มเหล้า-เบียร์ ในร้านอาหารได้แล้วทั้งจังหวัด มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ มีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 2 ฉบับ ได้แก่ คำสั่งฯ ที่ 35/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และคำสั่งฯ ที่ 36/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 และได้กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

โดยคำสั่งฯ ที่ 35/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระบุว่า ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS หรือ ผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID – 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop COVID 2 Plus) และ ต้องผ่านการประเมิน COVID – Free Setting และให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่องได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.

นอกจากนี้ยังให้ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถจัดให้มีการแสดงดนตรีในร้านได้ โดยสามารถเล่นดนตรีได้ไม่เกิน 5 คน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และให้เล่นดนตรีได้ไม่เกิน 23.00 น. ส่วนการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ทุกร้านจำหน่ายได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน แต่หากประสงค์จะเปิด ให้ปรับรูปแบบของสถานที่เพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และถ้าจะให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มต้องดำเนินการ

Advertisement

ส่วนคำสั่งฯ ที่ 36/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก คำสั่งระบุว่า การจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากใดๆ ในพื้นที่ทุกอำเภอ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 500 คน โดยก่อนจัดกิจกรรมให้ผู้จัดแจ้ง ศปก. พื้นที่ทราบ กรณีกิจกรรมที่มีผู้ร่วมมากกว่า 500 คน ให้ผู้จัดกิจกรรมหรือผู้รับผิดชอบยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) พื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยง ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID – Free Setting) และเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมพร้อมความเห็นต่อสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป

กิจกรรมสามารถจัดได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในขั้นแรก กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ราชการกำหนด กิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา

ทั้งนี้คำสั่งทั้ง 2 ฉบับให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และให้ยกเลิกคำสั่งฯ ที่ 314/2564, 19/2565 และคำสั่งฯ ที่ 315/2564

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image