นราธิวาส ยืนยันความรองรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี65

เมื่อวันนี้ 9 มิ.ย. นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจากที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความคุ้มครองและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนาได้น้อมนำหลักคำสอนของศาสนาที่ถูกต้องมาปฏิบัติ โดยสำหรับชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามนั้น รัฐบาลได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดสรรสัดส่วนจำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในแต่ละปี จำนวน 13,000 คน และในปี 2563-2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ประกอบกับประเทศซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในราชอาณาจักรเท่านั้นที่สามารถประกอบพิธีฮัจย์ได้ จึงไม่มีชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้วันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้แจ้งจัดโควตาผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ให้ประเทศไทย 5,885 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานและหน่วยแพทย์ ภายใต้สำนักกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 59 คน โดยต้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ในส่วนของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 1,580 คน ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี 660 คน จังหวัดยะลา 428 คน และจังหวัดนราธิวาส 492 คน ซึ่งจะมีผู้เดินทางผ่านท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานเมืองมาดีนะห์ 569 คน ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2565 โดยสายการบินไทย รวม 2 เที่ยวบิน ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยสายการบินไทยผ่านท่าอากาศยานนราธิวาส ทางจังหวัดนราธิวาส ภายใต้การอำนวยการของนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และทุกภาคส่วน ได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้เดินทางและญาติที่จะมาส่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งด้านสถานที่จอดรถ เต้นท์พักคอย การบริการน้ำดื่ม ห้องสุขาและรถสุขาเคลื่อนที่ เต้นท์ปฐมพยาบาล การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร อีกทั้งจัดสมาชิก อส. ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ พร้อมนี้จิตอาสา 904 ลูกเสือสันติสุข ศอ.บต. จะร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางด้วย โดยกำหนดให้มีพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เวลา 07.00 น. วันที่ 10-11 มิถุนายน 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ทางด้านมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้จัดจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าสนามบิน และจุดวอล์คทรู ซึ่งจะดูแลในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วย

ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวต่อว่า ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ได้โอนภารกิจด้านกิจการฮัจย์จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้กรมการปกครองทำหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีภารกิจหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศ ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยใช้กลไกราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำศาสนาในพื้นที่ มาร่วมสนับสนุนภารกิจ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image