ม.ขอนแก่น ออกประกาศอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพได้

ม.ขอนแก่น ออกประกาศอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพได้

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุญาตให้นักศึกษาตามเพศสภาพ หรือเพศสภาวะที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสุภาพตามเพศสภาพหรือเพศสภาวะนั้นได้ โดยกำหนด 9 ข้อหลักให้นักศึกษาปฏิบัติตาม กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ หรือปัญหาการตีความประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1620/2565 เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา อนุญาตให้นักศึกษาตามเพศสภาพ หรือเพศสภาวะที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสุภาพตามเพศสภาพหรือเพศสภาวะนั้นได้ โดยระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการแต่งกายของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2561 ตลอดจนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2561 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1620/2565) เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา”

Advertisement

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น “คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 9 (4) (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีความหมายเทียบเท่าคณะ “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น “เครื่องแบบนักศึกษา” หมายความว่า เครื่องแบบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2561 “ชุดสุภาพ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ได้แก่ เสื้อมีแขน กางเกง หรือกระโปรงที่ไม่มีลักษณะเป็นการแต่งกายล่อแหลม หรือเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายจนเกินไป ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม แก่สุภาพชน และสวมรองเท้าลักษณะและสีที่สุภาพ

“เพศสภาพหรือเพศภาวะ” หมายความว่า การแสดงพฤติกรรม การปฏิบัติ หรือแสดงบทบาททางเพศของบุคคล ซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงกับลักษณะเพศโดยกำเนิด “เพศโดยกำเนิด” หมายความว่า เพศซึ่งถูกระบุไว้เมื่อแรกเกิด โดยใช้ลักษณะเพศทางสรีระหรืออวัยวะเพศมาเป็นฐานในการกำหนด

Advertisement

ข้อ 4 การแต่งกายของนักศึกษาสำหรับการเข้าเรียน การเข้าสอบ หรือติดต่อคณะหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นดังนี้ 4.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่าปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักศึกษาหรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกิจกรรมและกาลเทศะที่สุภาพชนพึงปฏิบัติ 4.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

ข้อ 5 การแต่งกายของนักศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติงาน เป็นดังนี้ 5.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือต่ำกว่าปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักศึกษา หรือตามที่คณะกำหนดโดยออกเป็นประกาศของคณะตามข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2561 4.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ หรือตามที่คณะกำหนดโดยออกเป็น ประกาศของคณะตามข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2561

ข้อ 6 การแต่งกายของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้ 6.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่าปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสุภาพ หรือตามรูปแบบการแต่งกายที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนด 6.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ หรือตามรูปแบบการแต่งกายที่ หน่วยงานนั้นๆ กำหนด

ข้อ 7 การแต่งกายของนักศึกษาสำหรับงานพิธีการ เป็นดังนี้ 7.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่าปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบพิธีการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2561 7.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และสวมสูทสากลสีสุภาพทับ เว้นแต่งานพิธีการนั้นได้กำหนดการแต่งกายไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ กรณีที่งานพิธีการนั้นๆ ได้กำหนดการแต่งกายไว้เป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามที่กำหนดนั้น

ข้อ 8 การแต่งกายตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ของนักศึกษาที่มีเพศสภาพหรือเพศภาวะไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสุภาพตามเพศสภาพหรือเพศภาวะนั้นได้ ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ หรือปัญหาการตีความประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image