นายกเล็กยะลา ประชุมพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย MT-GT ที่อินโดนีเซีย ขับเคลื่อนเมืองสู่ GREEN CITY

นายกเล็กยะลาโกอินเตอร์ เป็นตัวแทนประเทศไทย ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย MT-GT ที่เมืองเมตาน ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อขับเคลื่อนเมืองเข้าสู่ GREEN CITY

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า ตนในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม การพัฒนาเศรษฐกิจ สามฝ่าย หรือ MT-GT ที่เมืองเมตาน ประเทศอินโดนีเซีย โดยเมื่อเดินทางมาถึง ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ ประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว โดยในเวทีการประชุม จะมีการนำเสนอการดำเนินงานพัฒนาเมืองยะลา จากโครงการ YALA AMART CITY สู่โครงการ YALA GREEN CITY ยะลาเมืองอัจฉริยะ เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยเทศบาลยะลาได้ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ในการเข้าถึงบริการสาธารณะของเทศบาล เพื่อตอบโจทย์หลักของเมือง ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของประชาชน

ในส่วนของประเทศไทย มีนายกเทศมนตรีนครยะลา นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และรองปลัดเทศบาลนครสงขลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเมืองเมตาน อินโดนีเซีย นายกเทศมนตรีจากเมืองต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย มีเป้าหมายพัฒนาเมืองสีเขียวมีสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน ในกลุ่มสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวทั้งสามประเทศ IMT – GT Green Cities Mayor Council Meeting

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวอีกว่า การประชุมครั้งนี้ ประเด็นที่มีการหารือคือเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ตั้งแต่การขนส่ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เศรษฐกิจสีเขียว การจัดการขยะ ความยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเมืองมาประชุมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการริเริ่มโครงการต่างๆ ของแต่ละเมือง และเป้าหมายต่อไป

Advertisement

“ในเวทีการประชุม เราได้นำเสนอว่าเรามุ่งพัฒนาเมืองยะลา ด้านการเป็นเมืองสีเขียว ผังเมืองสวย มีมาตรฐานสากล และเมืองแห่งความสะอาด ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น มีการตรวจวัดและรายงานคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ อากาศ จัดให้มีโรงงานพลังงานไฟฟ้าขยะ ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า หล่อเลี้ยงเมืองด้วยเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image