ป.ป.ช.ลงดาบ นายก ทต.ย่านตาขาว ใช้รถหลวงไปส่วนตัวออกงานสังคม เบิกค่าน้ำมัน 9 แสนบาท

ป.ป.ช.ลงดาบ นายก ทต.ย่านตาขาว ใช้รถหลวงไปส่วนตัว ออกงานสังคม ผงะวิ่งดูบ่อนไก่ ตัวเอง เบิกค่าน้ำมันรัฐ 9 แสนบาท

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมอีโค่อินน์ จ.ตรัง นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายยุทธนา วิมลเมือง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการพิเศษ ร่วมกันแถลงข่าวกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลย่านตาขาว ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน กค 5093 ตรัง ไปใช้ในภารกิจส่วนตัวและนำรถยนต์ไปจอดที่บ้านพัก แต่ได้เบิกน้ำมันและค่าซ่อมบำรุงจากเทศบาลตำบลย่านตาขาว

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งที่ 104/2565 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง เห็นชอบว่า นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ ผู้ถูกกล่าวหา ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2547 จนถึงปัจจุบัน มีหน้าที่กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบายสั่งอนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวและเป็นผู้อนุมัติจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลย่านตาขาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กลับนำรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 5093 ตรัง ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลย่านตาขาว

ใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านพักเลขที่ 2/1 หมู่ 1 ซอยนรินทร์ประสิทธิ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง กับสำนักงานเทศบาล ต.ย่านตาขาว เป็นประจำ และนำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดที่สมาคมชาวย่านตาขาว (หลังเก่า) ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านพัก ทั้งที่เทศบาลตำบลย่านตาขาวมีสถานที่จอดรถยนต์อยู่แล้วและไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วนและไม่มีการขออนุญาตนำรถยนต์ไปจอดที่อื่นแต่อย่างใดอีกทั้งยังใช้เดินทางไปร่วมงานสังคมต่างๆ

Advertisement

เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน และงานประเพณีต่างๆ ใช้เดินทางไปดูแลบ่อนไก่ของตน ซึ่งเป็นธุรกิจ และใช้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน โดยไม่มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 12 ข้อ 14 และข้อ 19 พฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงออกโดยชัดแจ้งว่านายวุฒิชัย สุนทรนนท์ กระทำไปเพื่อประโยชน์และความสะดวกของตนในการใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลย่านตาขาวในลักษณะเป็นส่วนตัว เสมือนว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์ของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ทางราชการ การกระทำจึงมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต

อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น และฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 192 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และมีมูลเป็นการปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.ตรัง ได้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งสำนวนการไต่สวนและเอกสารหลักฐาน พร้อมความเห็นไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 91 (1) และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไปและให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ พิจารณาโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก

หากผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้ใดไม่ดำเนินการตามมาตรา 98 โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายหรือกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว 711 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 ให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป

จากการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าว พบว่าระยะทางที่ขับขี่ หรือเลขไมล์ที่ใช้งานอยู่ที่ 521,878 กิโลเมตร และมีการเบิกค่าน้ำมันจากทางราชการเป็นความเสียหายทั้งหมด 965,189 บาท อย่างไรก็ตาม การไต่สวนคดีอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image