ยูนิเซฟ ห่วงเด็กชายแดนใต้มีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยคุณภาพต่ำ จับมือ 4 หน่วยขับเคลื่อน

ยูนิเซฟ ห่วง เด็กชายแดนใต้มีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตต่ำกว่าภูมิภาคอื่น จับมือ ศอ.บต. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาคประชาสัมคม ขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน รายงานข่าวจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)เปิดเผยว่า UNICEF Thailand สำนักงานสถิตติแห่งชาติ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ได้นำข้อมูลด้านการศึกษา การอ่าน การรับวัคฉีดเด็กแรกเกิด และภาวะโภชการ ในเด็กที่ผลการสำรวจรายครัวเรือน รายงานผลการดำเนินงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) : “ข้อมูลเด็กพุ่งเป้า นำไปสู่เป้าหมายการปกป้องคุ้มครองพัฒนาเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

พบว่าเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศ ทำให้เกิดการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน/งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนพุ่งเป้าไปสู่กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่และสภาพปัญหา 6 ด้าน ในมิติต่างๆ ได้แก่ อนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพของเด็ก การรับฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิด โภชนาการ การเรียนรู้ ความรุนแรง การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะอาด ความเท่าเทียมทางสังคม

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลายมิติ อาทิ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา เราจึงต้องช่วยกัน ศอ.บต. ยินดีในการที่จะสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป็นผลสำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ศอ.บต. แต่อยู่ที่ Local Partner หรือ เครือข่ายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image