อธิบดี ปภ. เน้นย้ำทุกจังหวัดขับเคลื่อน 3 มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พร้อมกำชับดูแลความปลอดภัยในช่วงวันตรุษจีน 2567

อธิบดี ปภ. เน้นย้ำทุกจังหวัดขับเคลื่อน 3 มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พร้อมกำชับดูแลความปลอดภัยในช่วงวันตรุษจีน 2567

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พร้อมด้วยนายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอในพื้นที่ 17 ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุม

โอกาสนี้ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2567 ให้แก่ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยได้เน้นย้ำให้จังหวัดทุกจังหวัดใช้กลไกทั้งในระดับท้องถิ่นและท้องที่บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้ 3 มาตรการสำคัญ ดังนี้ 1) การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการเพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) กำชับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เช่น กรณีการเผาในพื้นที่การเกษตร หากเกษตรกรจำเป็นต้องทำการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร ขอให้ฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามเงื่อนไขการอนุญาตเผาที่กำหนด และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมรณรงค์งดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปแปรรูปใช้ประโยชน์ หรือเพิ่มมูลค่าแทนการเผา 2) การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ขอให้มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แลความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และตระหนักถึงสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อช่วยกันป้องกันและลดปัญหาด้านมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ มาตรการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และ 3) การเผชิญเหตุ เมื่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน หรือระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีแนวโน้มสูงขึ้นหรือเกินค่ามาตรฐาน ให้ยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ โดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลประชากรกลุ่มเสี่ยง จัดพื้นที่และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝุ่นให้มีความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้

สำหรับการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2567 อธิบดี ปภ. ได้กำชับให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบพื้นที่ชุมชนที่มีแหล่งสถานที่เก็บ ทำ หรือค้าดอกไม้เพลิงของผู้ประกอบการ โดยกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงมาตรการ และแนวทาง การปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งให้นายทะเบียนท้องที่เข้มงวด กวดขัน การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน นอกจากนี้ ให้เตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจตราอาคารบ้านเรือน พื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ และสถานบริการ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง และมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางป้องกันเพลิงไหม้โดยเคร่งครัด อาทิ การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ และต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนเข้านอนหรือออกนอกบ้าน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image