ม.ราชภัฏโคราชติดอันดับรางวัลระดับนานาชาติ 1ใน 8 ของ THE Awards Asia 3 ปีซ้อน

ม.ราชภัฏโคราชติดอันดับรางวัลระดับนานาชาติ 1ใน 8 ของ THE Awards Asia 3 ปีซ้อน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานที่โดดเด่นเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก THE Awards Asia มาตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งในปี 2021 หรือปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่ง 2 ผลงานที่โดดเด่น 2 ด้าน เข้าร่วมการประกวด ได้แก่ ด้านความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางศิลปะ จากการพัฒนาสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษา

ซึ่งผลงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ผ่านเข้ารอบการประกวด THE Awards Asia 2021 “Excellence and Innovation in the Arts” ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางศิลปะ ด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทโคราช เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูจังหวัดนครราชสีมาสู่เมืองแห่งศิลปะ นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Office of Disability Support Dervices : DSS) ได้ผ่านเข้ารอบ THE Awards Asia 2021 “Outstanding Support for Students” ด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถมาเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น มีบริการช่วยเหลือทั้งล่ามภาษามือ บริการช่วยเหลือการอ่านข้อสอบ บริการช่วยลงทะเบียนเรียน ตลอดจน การเตรียมความพร้อมในการทำงานให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถทำงานได้ก่อนจบการศึกษา ทั้งนี้ THE Awards Asia 2021 ในรอบนี้ จะมีเพียง 8 มหาวิทยาลัยในเอเชียเท่านั้นที่เข้ารอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ก็ติด 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยที่มีผลงานโดดเด่น ผ่านเข้ารอบทั้งสองผลงาน

ต่อมาในปี 2023 หรือปี พ.ศ.2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงาน ชื่อ Transition to work for students with disabilities เข้าประกวดในด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ Outstanding Support for Students ซึ่งผลงานก็มีความโดดเด่นจนได้รับการคัดเลือกด้วยเช่นกัน

Advertisement

และล่าสุด ปี 2024 หรือปี พ.ศ.2567 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารอบติด 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยในเอเชียด้านการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมแห่งปี Outstanding Contribution to Environmental Leadership จากผลงาน “นักวิจัยไทยบ้านสาน พลังอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน” (Local Thai Researchers Weaving the Power of Sustainable Soil) โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมดำเนินโครงการกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปรับปรุงฟื้นฟูดินเค็ม ผ่านกระบวนพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้เป็น “นักวิจัยไทยบ้าน” เพื่อให้เป็นผู้นำของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำในท้องถิ่น ซึ่งผลจากการดำเนินงาน สามารถทำให้คุณภาพดินดีขึ้น ได้ต้นแบบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็ม เกษตรกรส่วนใหญ่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เกิดนักวิจัยไทยบ้านผ่านการเรียนรู้จากการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วม ทำให้เกิดความยั่งยืน

สำหรับผลงานที่โดดเด่นทั้ง 3 ด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สามารถเข้ารอบ Final ติด 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยในเอเชีย มาตั้งแต่ปี 2021-2024 นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของทางมหาวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงหนึ่งเดียว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 36 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัย “ที่พึ่งของท้องถิ่น” ได้อย่างแท้จริง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image