ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู จัดเดินแบบผ้าไทย แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล ครั้งที่ 2 เดินหน้า ผ้าไทยใส่ให้สนุก

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู จัดแสดงเดินแบบผ้าไทย แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล ครั้งที่ 2 เดินหน้า ผ้าไทยใส่ให้สนุก ปลุกเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดการแสดงเดินแบบผ้าไทย “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับจังหวัดสู่ระดับภูมิภาค สร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง โดยมี นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน นายประยูร อรัญรุท ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมงาน

นายสุวิทย์ กล่าวว่า การจัดงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรมแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2024 มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู “เกษตรเพิ่มมูลค่า เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว” ให้เป็นเมืองเกษตรผสมผสาน และเป็นศูนย์กลางเมืองผ้าทอ โดยพัฒนากระบวนการผลิตผ้า ตั้งแต่กระบวนการ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีลวดลายเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความภาคภูมิใจ และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวหนองบัวลำภูให้ดียิ่งขึ้น

Advertisement

“จังหวัดหนองบัวลำภูได้นำแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทย ช่วยฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดวิชชาลัยผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อต่อยอดสู่การเป็นเมืองแฟชั่นผ้าทอพื้นเมืองของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางเมืองผ้า ซึ่งผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูมีลวดลายที่มีความงดงาม เป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น สร้างสรรค์ขึ้นจากความภาคภูมิใจ และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่ง “การจัดแสดงเดินแบบในครั้งนี้เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาไทย สู่การขับเคลื่อนพลัง Soft Power ของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่สืบทอดทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชาวจังหวัดหนองบัวลำภูสามารถพัฒนาและต่อยอดผ้าที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภูที่โดดเด่นไปสู่แฟชั่นสากลทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก รวมถึงส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณณ์ชุมชนที่มีคุณภาพของจังหวัดหนองบัวลำภูอีกมากมาย ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ นำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน” นายสุวิทย์ กล่าว

นายสุวิทย์ กล่าวต่ออีกว่า การจัดงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ชั้นที่ 2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นระยะเวลารวม 5 วัน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเด่นของจังหวัดหนองบัวลำภู มากกว่า 100 ร้านค้า และภาคีเครือข่าย การจัดแสดงนิทรรศการภายใต้ Concept “เสน่ห์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอัศจรรย์แพรพรรณฝ้ายทอมือ” กิจกรรมสาธิตจากชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน พร้อมลุ้นกับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน

“ขอเชิญพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มาเที่ยวชมงาน ช่วยกันอุดหนุนสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมาจัดแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชื่นชม และสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ เพื่อเป็นการสนับสนุน และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับเศรษฐกิจและชีวิตของคนหนองบัวลำภู ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนไทยสู่สากล สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน” นายสุวิทย์ กล่าว

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image