ชลประทานเชียงรายเตือน น้ำกกตอนล่างเริ่มแห้งขอดบางช่วง วอนงดปลูกพืชใช้น้ำมาก

วันที่ 28 มีนาคม 2560 สภาพของแม่น้ำกกตั้งแต่บริเวณด้านหลัเงขื่อนบ้านป่าบง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมีปลายทางไหลลงสู่แม่น้ำโขงด้านอำเภอเชียงแสน โดยไหลผ่านพื้นที่อำเภอเวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง และดอยหลวง อยู่ในสภาพที่น้ำแห้งขอดบางช่วงเป็นเนินทรายผุดขึ้นมาอย่างเห็นได้ โดยมีน้ำเป้นลำธารไหลผ่านเป็นร่องเล้กๆ จนสามารถเดินข้ามสัญจรไปมาได้ ทำให้ชาวบ้านและเด็กๆที่อยุ่ริมแม่น้ำต่างพากันนำอุปกรณ์หาปลาโดยเฉพาะแห ออกมาจับปลากันอย่างคึกคัก เนื่องจากชลประทานได้มีการปิดประตูระบายน้ำโดยเปิดเพียง 2-3 บานจากที่มีอยู่  11 บาน และก็เปิดเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะสภาพภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงทำให้ทางชลประทานต้องกักเก็บน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวทางพื้นที่ทางการเกษตรตอนบนของเขื่อนที่มีการเพาะปลุกกันหลายหมื่นไร่ให้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง


นายกฤตย์ สวาสดิ์มิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ทั้งหมด 7,298,981 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 2,584,165 ไร่  จังหวัดเชียงรายแล้วโดยพบว่ามีปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ตามแหล่งต่างๆรวมทั้งสิ้น 217.65  ล้านลูกบาศน์เมตร มากกว่าปีที่ผ่านมา 28% ซึ่งเพียงพอต่อพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคในบริเวณพื้นที่โครงการและชลประทานรวม  1,725,136 ไร่ แต่จะมีปัญหาในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งไม่ควรปลูกพืชที่ใช้น้ำมากหรือเป็นไปได้ควรงดปลูกพืชทุกชนิดเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำได้