‘บิ๊กเต่า’ลุยประกาศ ‘ลำพูน’ จังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของไทย

รมต.ทรัพยฯลุยประกาศจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ

วันนี้ (3 ก.ย.) ที่จังหวัดลำพูนพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รวมถึงหัวหน้าหน่วยราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ได้ร่วมได้พิธีการลงนาม “ประกาศจังหวัดลำพูนปลอดขยะเปียกเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย” บริเวณสนามกีฬาศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยการลงการนามเพื่อประกาศให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดแรกที่ปลอดขยะเปียกภายในครัวเรือนแห่งแรกของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐโดยใช้หลักการ 3rs คือ 1.การใช้น้อย 2.การใช้ซ้ำ และ 3.นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อมุ่งลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้ลดลงและหมดไป

สำหรับภาพรวมของประเทศโดยจังหวัดลำพูนมีปริมาณขยะทั้งหมดจำนวนมากกว่า140,000 ตัน/ปี หรือประมาณ 390 ตัน/วัน มีสัดส่วนขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ร้อยละ 35 หรือ49,000 ตัน/ปี การทิ้งขยะเปียกรวมกับขยะประเภทอื่นๆก่อให้เกิดปัญหาต่างๆอย่างมากมายและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทยไร้ขยะ “ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดลำพูนจึงได้เป็นหนึ่งในเป้าหมายคือเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกจังหวัดแรกของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมในการคัดแยกขยะเปียกกำจัดในครัวเรือน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนจัดตั้งกองทุนผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อสมทบทุนโครงการในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่อำเภอบ้านธิ อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปจัดซื้อถังขยะและมอบให้กับทั้ง 8 อำเภอพร้อมทั้งได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนและสมาชิกอปท. จำนวนกว่า 50 ครั้ง ครอบคลุมไปทุกตำบล เพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้ถังขยะใช้ถังกำจัดเศษอาหารและขยะย่อยสลายโดยการใช้จุลินทรีย์และสัตว์ในดินประจำบ้านขยายผลครอบคลุมทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้าน จากนั้นได้มีการประกาศเป็นตำบลปลอดขยะเปียกครบทุกตำบลเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ด้วย อีกทั้งภายในงานหน่วยงานท้องถิ่นของแต่ละตำบลยังได้นำผลงานที่ทำมาจากเศษวัสดุเหลือเช่น ยางรถยนต์ ขวดน้ำพลาสติก เศษกระดาษ นำมาปะดิษฐเป็นโต๊ะ เก้าอี้ และแจกัน กระถางต้นไม้ ให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้ชมภายในงานนี้ด้วย


ทั้งนี้ทางด้านพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขอชื่นชมในจังหวัดลำพูนที่สามารถส่งเสริมการคัดแยกขยะจากทุกครัวเรือนตนสามารถเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกได้ในวันนี้โดยสามารถลดขยะเปียกไปได้ถึง 30,000 ตัน/ปี ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำเข้าระบบกำจัดที่ปลายทางลดลงมากกว่าร้อยละ 5 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ด้วยและอนาคตข้างหน้าจะมีการขยายไปตามจังหวัดอื่นๆไปอีกเพื่อเป็นการลดปัญหาขยะล้นเมืองให้หมดสิ้นไปจากประเทศต่อไป