รู้จัก 3 ดำ มหัศจรรย์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นอาชีพพสกนิกรในภาคอีสาน(คลิป)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เป็นอีก 1 ใน 4,000 โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

DSC04780

แปลงทดลองปรับปรุงดิน 

Advertisement

พื้นที่ 13,300 ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร แบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาการเกษตรประมาณ 2,300 ไร่ พื้นที่เขตปริมณฑลเพื่อการพัฒนาป่าไม้ประมาณ 11,000 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก

DSC04754

นายสรุชาติ มาลาศรี

Advertisement

นายสรุชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า ในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งการเสด็จฯครั้งนั้นทำให้พระองค์ทรงเห็นปัญหาความแห้งแล้งที่มาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า เรื่องของสภาพดิน และการใช้พื้นที่เกษตรที่ไม่ถูกหลักวิชาการ

DSC04723

ฝายชะลอน้ำภายในพื้นที่ศูนย์ฯ

สำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองงานพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น และนำออกเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาอาชีพ ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ รวมถึงการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

DSC04714

ด้านการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีหน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยร่วมรับผิดชอบ อาทิ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกรมปศุสัตว์ ซึ่งปรับปรุงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ศึกษาและทดลองการเลี้ยงสัตว์ การจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์และวิธีแก้ปัญหา เช่น การป้องกันและกำจัดโรคของสัตว์

DSC04900

น.สพ.วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร

 

นายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กล่าวว่า กิจกรรมด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯครอบคลุมทุกด้านที่มีผลต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอันเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่

DSC04852

โคเนื้อทาจิมะภูพาน

DSC04819

สุกรภูพาน

DSC04788

ไก่ดำภูพาน 1

DSC04797

ไก่ดำภูพาน 2

DSC04804

ไก่ดำภูพาน 3

ในวันนี้ จ.สกลนครได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่ง 3 ดำ มหัศจรรย์ อันได้แก่ โคเนื้อทาจิมะภูพาน ไก่ดำภูพาน 1, 2, 3 และสุกรภูพาน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาอันโดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ อันนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคง

DSC04854

แปลงหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์

DSC04887

กวางรูซ่า เลี้ยงเพื่อตัดเขาทำยา

ด้วยเดชะพระบารมี พระปรีชาสามารถที่ทรงเห็นการณ์ไกล และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรที่ยากไร้ในชนบท ได้ปรากฏขจายขจรเป็นที่ยกย่องเทิดทูนทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลก

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image