แฟนกีฬาโหวตอยากเห็นมวยสากลไทยยกระดับพัฒนาทัดเทียมระดับนานาชาติ

แฟนกีฬาโหวตอยากเห็นมวยสากลไทยยกระดับพัฒนาทัดเทียมระดับนานาชาติ

 

 

ตามที่สมาคมกีฬามวยสากลฯ กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ในวันที่19 ธันวาคมนี้ KBU SPORT POLLโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “นายกมาคมกีฬามวยสากลในมุมมองของแฟนกีฬา” จากกลุ่มแฟนกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 2,221 คนโดย แบ่งเป็น เพศชาย 1,526 คน คิดเป็นร้อยละ 68.70 เพศหญิง 695 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 ผลการวิเคราะห์

ความสนใจติดตามสมาคมกีฬามวยสากลฯ กลุ่มอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 52.00 สนใจและติดตามเป็นครั้งคราว รองลงมาร้อยละ 43.40 สนใจ และติดตามอย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 4.60ไม่ได้ติดตาม

คุณลักษณะของนายกสมาคมที่พึงประสงค์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.00 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล/ซื่อสัตย์สุจริต รองลงมา ร้อยละ 66.90 มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทและกล้าตัดสินใจ ร้อยละ 55.40 มีความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการ ร้อยละ 49.20 มีความเข้าใจในศาสตร์ของกีฬามวยสากล ร้อยละ 48.20 มีมนุษยสัมพันธ์และเข้าถึงง่าย ร้อยละ47.90 มีผลงานเป็นที่ยอมรับในเชิงประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ และอื่นๆ ร้อยละ 4.50
ความคาดหวังจากนายกสมาคมคนใหม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.30 พัฒนาและยกระดับกีฬามวยสากลให้เท่าเทียมกับนานาประเทศสู่มาตรฐานสากล รองลงมาร้อยละ 67.30 พัฒนาและยกระดับสมาคมให้เป็นองค์กรคุณภาพชั้นนำสู่สากล ร้อยละ 56.70 สร้างนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกและนานาชาติ ร้อยละ46.40 สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 44.40ให้ความสำคัญและสนับสนุนสโมสรสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 42.80 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และอื่นๆร้อยละ 3.60

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon