โพลชี้ควรจัดกีฬาแห่งชาติ-เยาวชน เปิดโอกาสนักกีฬาแสดงศักยภาพ

โพลชี้ควรจัดกีฬาแห่งชาติ-เยาวชน เปิดโอกาสนักกีฬาแสดงศักยภาพ

สืบเนื่องจากปรากฎการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ส่งผลให้การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ซึ่งจังหวัดตราด และจังหวัดศรีสะเกษ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี 2564 ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะจัดการแข่งขันได้หรือไม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับมิติทางการกีฬาโดยเฉพาะการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาทั้ง 2 รายการดังกล่าว KBU SPORT POLLโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “มหกรรมกีฬาแห่งชาติจะไปต่อหรือรอก่อน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นในมิติต่างๆ

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,171 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 704 คนคิดเป็นร้อยละ 60.12 เพศหญิง 467 คนคิดเป็นร้อยละ 39.88 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ โดยภาพรวมพบว่า

การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่จังหวัดตราด และกีฬาแห่งชาติ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2564 ควรที่จะดำเนินการอย่างไร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 38.14 เห็นว่า ควรที่จะจัดการแข่งขันต่อไป  รองลงมาร้อยละ 25.09 ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร้อยละ 21.95 ให้เป็นไปตามความเห็นของการกีฬาแห่งประเทศไทย ร้อยละ 9.86 ควรที่จะเลื่อนออกไปก่อน ร้อยละ 3.96 ควรที่จะยกเลิกและอื่นๆร้อยละ 1.00

ผลดีถ้าสามารถจัดการแข่งขันได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.83 นักกีฬามีโอกาสแสดงศักยภาพ รองลงมาร้อยละ 27.09 ยกระดับและต่อยอดการพัฒนากีฬาของประเทศ ร้อยละ 25.11 เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ ร้อยละ 12.46 สร้างการมีส่วนร่วมและการตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 3.81 คุ้มค่ากับการลงทุนในมิติต่างๆ และอื่นๆร้อยละ 1.70

ผลเสียถ้าไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.87 นักกีฬาเสียโอกาสในการแสดงศักยภาพ รองลงมาร้อยละ 27.03 ขาดความต่อเนื่องในการต่อยอดและยกระดับการกีฬาของประเทศ ร้อยละ 19.66 สูญเสียโอกาสการกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 10.57 สิ้นเปลืองงบประมาณและสูญเสียเวลาในการเตรียมการ ร้อยละ 9.22 เจ้าภาพเสียโอกาสในการแสดงศักยภาพ และอื่นๆร้อยละ 2.65

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวนการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในฐานะผู้ดำเนินการ KBU SPORT POLL กล่าวว่า จากการสำรวจดังกล่าวพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมกับประเด็นการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งชาติ ด้วยการมีข้อเสนอแนะในมิติต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นข้อมูลขั้นต้นให้กับผู้เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณา อาทิถ้ามหกรรมกีฬาทั้ง2รายการสามารถดำเนินการจัดการแข่งขันได้เสนอให้ควรจัดในห้วงเวลาที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

ตามด้วยสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม เจ้าภาพจะต้องกำหนดมาตรการทางสาธารณสุขตามประกาศของศบค.อย่างเคร่งครัดและเข้มข้น จัดรูปแบบการแข่งขันให้เหมาะกับสภาวการณ์ กำหนดชนิดกีฬาที่ลดความเสี่ยงในการปะทะ รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดการตื่นตัวเป็นต้น ในขณะเดียวกันถ้ามีการยกเลิกหรือเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปก่อนกลุ่มตัวอย่างเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยปรับรูปแบบหรือดำเนินการจัดการแข่งขันเองโดยกระจายชนิดกีฬาๆ ไปยังสนามในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียโดยคำนึงถึงโอกาสและผลประโยชน์ในภาพรวมที่จะตามมา เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้มหกรรมกีฬาทั้ง 2รายการดำเนินต่อไปเพียงแต่ฝ่ายจัดการแข่งขันหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆมาประกอบการตัดสินใจ และคาดว่าจากผลการสำรวจดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในระดับ หนึ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“แอสเสท เวิรด์ฯ” ลงนามพัฒนาโรงแรมแบรนด์ไฮแอทกว่าพัน เล็ง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงราย-พัทยา
บทความถัดไป‘พีมูฟ’ ยังไม่ถอน ขอปักหลักทำเนียบฯ ดูความจริงใจรัฐบาล แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม