‘ส.เพาะกายไทย’ ผนึกกำลัง ‘ม.บูรพา’ ร่วมมือพัฒนาด้านวิทย์กีฬา สู่ความเป็นเลิศ

‘ส.เพาะกายไทย’ ผนึกกำลัง ‘ม.บูรพา’ ร่วมมือพัฒนาด้านวิทย์กีฬา สู่ความเป็นเลิศ

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการ การกีฬาวุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการ กีฬาอาชีพ และอุตสาหกรรมกีฬา ในวุฒิสภา ได้เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (MOU) ระหว่างสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ห้องประชุม FSS-402 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน โดยมีรองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะพายฯ และนายสาลี่ สว่างสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายฯ เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้

วัตุถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนสของชาติให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการร่วมกันในการยกระดับกีฬาเพาะกายและฟิตเนสให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนสในรูปแบบของพัฒนาองค์บุคคลและการจัดการองค์ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส แห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนสสู่ความเป็นเลิศในภาพรวม

สาระสำคัญของความร่วมมือประกอบด้วยความร่วมมือทางการส่งเสริมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ให้แพร่หลายในกลุ่มนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor: EEC) และจังหวัดในภาคตะวันออก เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรกีฬาเพาะกายและฟิตเนส สร้างและพัฒนานักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเล่นกีฬาเพาะกายและฟิตเนส เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง, ความร่วมมือทางการส่งเสริมด้านวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสนับสนุนและพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนส และความร่วมมือทางการส่งเสริมด้านบุคลากร ร่วมกันพัฒนาบุคลากรในด้านเทคนิคกีฬาและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่วงการกีฬาเพาะกายและฟิตเนส

โดยการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคกีฬาเพาะกายและฟิตเนส และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการองค์ความรู้ด้านกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รวมถึงการจัดการเรียนการสอน การอบรม รวมถึงการจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรวงการกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคนิคกีฬาเพาะกายและฟิตเนส และวิทยาศาสตร์การกี การบริหารจัดการให้การดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามและระยะการดำเนินการมีกำหนด 5 ปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon