ส.ตะกร้อตั้ง โจ้ สืบศักดิ์ กรรมการเฟ้นโค้ช เฉลิม นั่งปธ. ยึดหลักธรรมาภิบาล

ส.ตะกร้อตั้ง โจ้ สืบศักดิ์ กรรมการเฟ้นโค้ช เฉลิม นั่งปธ. ยึดหลักธรรมาภิบาล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 และตามหนังสือการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ กก.5110/ว13747 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อโครงการจ้างผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญกีฬาตะกร้อ ประจำปี 2567 และอาศัยข้อบังคับของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข พุทธศักราช 2560

ข้อ 8.วัตถุประสงค์ของสมาคม และข้อ 19.อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้อ 19.8 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันกับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่เกี่ยวกับกิจการตะกร้อ ทั้งสมัครเล่นและอาชีพ อีกทั้งเพื่อให้การเตรียมทีมนักกีฬา การฝึกซ้อมและการแข่งขันมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างผู้ฝึกสอน และผู้เชี่ยวชาญกีฬาตะกร้อ ประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ ประธานกรรมการ, นายสมพงษ์ ชาตะวิธี กรรมการ, นายวิระเดช สมปิตะ กรรมการ, นายอมร ศรีสวัสดิ์ กรรมการ, พันตำรวจโท สืบศักดิ์ ผันสืบ กรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบคือ ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญกีฬาตะกร้อ ตามเกณฑ์ของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Advertisement

รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์และวิธีดำเนินการคัดสรรผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญกีฬาตะกร้อ ประจำปี 2567 และ ดำเนินการคัดสรรผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญกีฬาตะกร้อ ประจำปี 2567 อย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเสนอชื่อให้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

รวมถึง กำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแนวทางฝึกซ้อม การจัดทำแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้แนวทางของวิทยาศาสตร์การกีฬาสมัยใหม่ รายงานผลการดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย มอบหมาย และอื่นๆ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image