โพลหนุน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ควรเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ‘ซีเกมส์ 2025’

โพลหนุน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ควรเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ‘ซีเกมส์ 2025’

“เคบียู สปอร์ต โพลล์” โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “ประเทศไทยกับเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025” เนื่องจากว่าในปีดังกล่าวไทยเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกที่สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ได้ มีการสำรวจผ่านทางระบบออนไลน์และภาคสนาม ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สนใจกีฬาตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,304 คน ผลปรากฏว่า

ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ปี 2025 คิดเป็น 92.91 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 4.30 เปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นด้วย และ 2.79 เปอร์เซ็นต์ ไม่ออกความเห็น

ส่วนจังหวัดหรือเมืองที่ควรเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้น ส่วนใหญ่ชี้ไปที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 33.21 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 25.97 เปอร์เซ็นต์, กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.65 เปอร์เซ็นต์, กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 12.05 เปอร์เซ็นต์, กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 10.88 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ 3.24 เปอร์เซ็นต์

ศักยภาพหรือความพร้อมสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ อันดับ 1 สนามกีฬา 26.05 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา การคมนาคม/การสื่อสาร 22.11 เปอร์เซ็นต์, ที่พัก 18.49 เปอร์เซ็นต์, แหล่งท่องเที่ยว/ศิลปะและวัฒนธรรม 16.81 เปอร์เซ็นต์, ความปลอดภัย 10.93 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ 5.61 เปอร์เซ็นต์

ปัจจัยการสนับสนุนทั่วไป อันดับ 1 การสนับสนุนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/รัฐบาล 28.77 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ/งบประมาณ 24.63 เปอร์เซ็นต์, การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่น/ภาคราชการ 18.42 เปอร์เซ็นต์, การมีส่วนร่วมของประชาชน 14.10 เปอร์เซ็นต์, การสนับสนุนและความคิดเห็นของหน่วยงานการพิจารณาขั้นต้น 9.85 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ 4.23 เปอร์เซ็นต์

สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปนั้น กลุ่มตัวอย่างเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาถึงความพร้อมในมิติต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ตามด้วยการจัดประชาพิจารณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กระจายโอกาสและความเจริญทางการกีฬาไปในส่วนภูมิภาค คำนึงถึงสถานที่ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนนำศักยภาพด้านท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองเจ้าภาพมาเป็นจุดขายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป็นต้น

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่จะเวียนมาถึงคิวสำหรับการพิจารณาเสนอตัวของประเทศไทยต่อที่ประชุมมนตรีซีเกมส์ยังมีเวลาอยู่พอสมควรก็ตาม แต่ด้วยการที่ประเทศไทยได้ว่างเว้นจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬารายการนี้มานานพอสมควร ประชาชนจึงมีความตื่นตัวและสนใจในการมีส่วนร่วมสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งรัฐบาล และที่น่าสนใจจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต่างเสนอที่จะให้มีการกระจายโอกาสทางด้านการกีฬาไปจัดการแข่งขันในกลุ่มจังหวัดหรือเมืองที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยคำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมในมิติต่างๆ รวมทั้งนำจุดขายด้านการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon