ผลโพลชี้ ‘โควิด-19’ ส่งผลกระทบต่อการออกกำลังกายของประชาชนหนักมาก

ผลโพลชี้ ‘โควิด-19’ ส่งผลกระทบต่อการออกกำลังกายของประชาชนหนักมาก

KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อ “ปรากฎการณ์โควิด-19 กับวิถีการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย” โดยทำการสำรวจผ่านทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพทั่วประเทศซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,286 คนแบ่งเป็น เพศชาย 725 คน คิดเป็นร้อยละ 56.38 เพศหญิง 561 คน คิดเป็นร้อยละ 43.62 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.44 เห็นว่ากระทบมาก รองลงมาร้อยละ 24.61 กระทบค่อนข้างมาก ร้อยละ 23.07 กระทบน้อย ร้อยละ 14.59 กระทบค่อนข้างน้อย และร้อยละ 8.29 เห็นว่าไม่กระทบ

การให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.04 ให้ความสำคัญระดับมาก รองลงมาร้อยละ 27.11 ให้ความสำคัญระดับมากที่สุด ร้อยละ 23.69 ให้ความสำคัญระดับปานกลาง ร้อยละ 15.88 ให้ความสำคัญระดับน้อย และร้อยละ 2.28ให้ความระดับน้อยที่สุด

ความถี่หรือระยะเวลาในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายแต่ละวัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.01 ลดลง รองลงมาร้อยละ 31.88 เท่าเดิม ร้อยละ 27.19 เพิ่มขึ้น และร้อยละ 6.92 ไม่แน่นอน

กิจกรรมยอดนิยมสำหรับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.91 เดิน/วิ่ง รองลงมาร้อยละ 27.02 บริหารกาย ร้อยละ 22.88 ปั่นจักรยาน ร้อยละ 10.15 เต้นแอโรบิก ร้อยละ 5.36 กีฬาชนิดต่างๆ และอื่นๆ ร้อยละ 1.68

สถานที่ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.55 บ้าน/ที่อยู่อาศัย รองลงมาร้อยละ 24.61 ลานกีฬาในหมู่บ้าน ร้อยละ 18.94 สวนสาธารณะใกล้บ้าน ร้อยละ 14.11 สนามกีฬาใกล้บ้าน ร้อยละ 11.03 สถานศึกษาใกล้บ้าน และอื่นๆร้อยละ 2.76

ห้วงเวลาที่นิยมเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.94 เวลาบ่าย/เย็น รองลงมาร้อยละ 29.57 เวลาเช้า ร้อยละ 22.11 เวลาที่ว่างจากภารกิจประจำวัน ร้อยละ 10.47ไม่แน่นอน และอื่นๆร้อยละ 3.91

มาตรการหรือการป้องกันตนเองสำหรับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.66 เลือกสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย รองลงมาร้อยละ 23.09 สวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ19.72 หลีกเลี่ยงความแออัด ร้อยละ15.84 ล้างมือบ่อยๆ ร้อยละ 13.38 เว้นระยะห่าง และอื่นๆ ร้อยละ 3.31

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่าจากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นำมาซึ่งผลกระทบต่อผู้คนในมิติต่างๆ เป็นอย่างมาก และหากพิจารณาถึงการดำเนินชีวิตหรือวิถีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในแต่ละวันด้วยแล้วส่งผลกระทบในวงกว้างเป็นอย่างมาก แต่ที่น่าสนใจถึงแม้วันนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นก็ตามแต่ด้วยความสำคัญและความจำเป็นสำหรับการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายอยู่เสมอประชาชนส่วนใหญ่ยังตระหนักและให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในระดับมาก เพียงแต่ความถี่หรือระยะเวลาจะมีการลดลงตามลำดับ สำหรับกิจกรรมและสถานที่ที่เห็นว่าสะดวกและเหมาะกับสภาวการณ์เช่นนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การเดินวิ่งโดยใช้บ้านและที่พักเป็นสถานที่หลัก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะบ้านหรือที่พักเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุดในขณะนี้ก็ได้

อย่างไรก็ตาม วันนี้ถึงแม้ปรากฏการณ์โควิด-19 จะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตหรือการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนในแต่ละวันก็ตาม แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนยังตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอยู่เช่นเดิม เพียงแต่ว่าบรรยากาศหรือความคึกคักตลอดจนการรวมตัวของผู้คนในสถานที่ต่างๆที่เคยเปิดให้ใช้บริการจะไม่เหมือนเดิมอยู่บ้างก็ตาม แต่เชื่อว่าเมื่อสภาวการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมิติที่สำคัญสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศชาติก็คงจะกลับมาคึกคักดังเดิม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon