อพท.เปิดเวทีความรู้ยกระดับ 5 จังหวัดอีสานใต้เข้าเกณฑ์ GSTC 

อพท. ผนึกเครือข่าย 5 จังหวัดอีสานใต้ เตรียมพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเดิมจัดเวทีถ่ายทอดความรู้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC  พร้อมระดมความคิดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ใช้เกณฑ์ 4 มิติ วางระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.เปิดเผยว่า เตรียมใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC เป็นกรอบในการพัฒนาให้แก่ 5 จังหวัดอารยธรรมอีสานใต้ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี ให้เกิดความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น และวางแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์ GSTC โดยจะกำหนดเป็นแผนงาน และวางระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ภาคีเครือข่ายเข้าใจถึงกลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพราะ GSTC ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้กับภาคอีสานตอนล่าง

 วางรากฐานหลักเกณฑ์ GSTC 

ในการพัฒนา อพท.จะใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC เป็นกรอบการทำงาน เพื่อนำพื้นที่และชุมชนก้าวสู่ความยั่งยืนประกอบด้วย 4 มิติ ไม่ว่าจะเป็น มิติด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยด้วย มิติด้านสังคม-เศรษฐกิจ เพราะการท่องเที่ยวต้องไม่ใช่แค่สร้างรายได้ และต้องสร้างสังคมด้วย เช่น ความสามัคคี มิติด้านวัฒนธรรม เพราะความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมของดินแดนอีสานใต้ที่มีอยู่จำนวนมาก ควรได้รับการเผยแพร่ให้เห็นความสำคัญและสืบสานต่อไป และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะนำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในจัดการแหล่งท่องเที่ยว ทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นเกิดความยั่งยืน มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  

ในการใช้เกณฑ์ GSTC ใน 4 มิติดังกล่าว ต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศการท่องเที่ยว ไม่ได้มีแค่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ต้องมีการพัฒนาปัจจัยส่งเสริมให้เอื้อต่อการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ซึ่ง อพท.ได้นำเกณฑ์ GSTC มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา และจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยพิจารณาจากดัชนี Travel & Tourism Competitiveness Index  (TTCI)

จัดโปรแกรมเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

ทางนายพลากร บุปผาธนากร ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 (อพท.2)  อารยธรรมอีสานใต้ กล่าวว่า พื้นที่ของ 5 จังหวัดของอีสานใต้มีความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และมีความพร้อมในการเปิดรับเรื่องท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย อพท.2 จึงเข้าไปพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่นำเรื่องวัฒนธรรม อัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างเป็นเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอเป็นจุดขายนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ  เน้นการสร้างผลประโยชน์และยังคงรักษาวัฒนธรรมไว้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชนในระยะยาว และที่สุดจะเกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ใน 5 ปีข้างหน้า (2566-2570)  สำหรับปัจจุบัน อพท. 2 ได้เข้าไปพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่อีสานใต้แล้ว 15 ชุมชน และกำหนดเป้าหมายจะนำชุมชนที่มีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้าสู่เส้นทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานตั้แท้จริงให้ได้ 

ภาคเอกชนย้ำขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง

นางสาวธัญวลัย ทัศนสรวิจารณ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า           การใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกมาพัฒนาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หรือพื้นที่อื่นๆ ในเขตอารยธรรมอีสานใต้ ถือเป็นจุดเริ่มต้น และจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์  ที่สามารถพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รัฐบาลผู้ดีเบรกแผนให้แฟนกีฬาเข้าสนามหลังยอดผู้ป่วยโควิดกลับมาพุ่งอีก
บทความถัดไปตร.ออกหมายเรียกเจ้าของร็อตไวเลอร์แต่ไม่พบเจ้าตัว เพื่อนบ้านเผยเคยบุกกัดไก่