ปตท. ผงาดเวทีใหญ่เอเชียคว้ารางวัลผู้นำการทำธุรกิจสีเขียว “Asia Responsible Enterprise Awards 2020”

นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เมื่อบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติจากงานประกาศรางวัล ‘Asia Responsible Enterprise Awards 2020’ หรือ AREA 2020 ประเภท Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปตท. มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะจากโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ลดรายจ่ายพลังงานให้ 794 ครัวเรือน ลดน้ำเสียและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักและผลิตใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพที่ตนมีบนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งโครงการนี้ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 794 ครัวเรือนใน 4 พื้นที่โครงการ ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 7.17 ล้านบาท/ปี  ช่วยบำบัดน้ำเสียได้กว่า 131,791 ลูกบาศก์เมตร/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,518 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี จากการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน วิศวกรรมและ นวัตกรรม มาช่วยพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการดำเนินโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมให้ชุมชนในภูมิภาคต่างๆ นำเทคโนโลยีบ่อหมักก๊าซชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในแก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นและน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ การกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน รวมทั้งใช้เป็นพลังงานสะอาดทดแทนก๊าซ LPG  ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านก๊าซหุงต้มในครัวเรือน  อีกทั้งยังสามารถนำน้ำที่ผ่านกระบวนการหมักไปใช้รดพืชผักทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้  ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน บนฐานของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Advertisement

ความสำเร็จของโครงการดังกล่าว ทำให้ ปตท. ได้รับมอบรางวัล  Asia Responsible Enterprise Awards 2020 หรือ AREA 2020 ประเภท Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะที่ ปตท. เป็นองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมชุมชน มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชนที่ ปตท. และชุมชนท้องถิ่นใน 4 พื้นที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากว่า 7 ปี  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ งานประกาศรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards หรือ AREA จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่ทำงานร่วมกับภาครัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ในภูมิภาคเพื่อพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสังคม และเพื่อประโยชน์สุขของสังคมในภูมิภาคเอเชียในอนาคต โดยเชิดชูเกียรติหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริม และตระหนักในคุณค่าของการสร้างวัฒนธรรมในสังคมที่มีความเอื้อ อาทร และสังคมที่ไม่แบ่งแยก  พร้อมสร้างจิตสำนึกในองค์กรในการเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถวัดความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยรางวัล AREA แบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Leadership), ด้านการจัดการบุคคล (Investment in People), ด้านสุขภาพ (Health Promotion), ด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance), ด้านความเป็นผู้นำองค์กร (Responsible Business Leadership) และด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม (Social Empowerment) 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image