เปิดตัว “วอลเล็ต สบม.” และการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “วอลเล็ต สบม.”

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว วอลเล็ต สบม.

 “วอลเล็ต สบม. หรือ วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้ง่าย สะดวกสบาย และเท่าเทียมกัน โดยเป็นโครงการนำร่องที่นำเทคโนโลยีมาใช้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซึ่งเป็นการต่อยอดแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งได้ออกแบบโครงสร้างใหม่ให้เป็นระบบการเงินแบบเปิด สามารถรองรับวอลเล็ตได้หลายตัวพร้อมๆ กัน และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ภายใต้โครงการ MOF Blockchain ที่ได้ริเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนระบบการเงินในโลกแห่งอนาคตที่ต้องคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และลดโครงสร้างต้นทุน ผ่านการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นออกไป การเปิดตัวการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการเงินร่วมกันของประเทศในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้พันธบัตรออมทรัพย์เป็นรูปแบบการลงทุนตามเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง (Technology-wise) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของภาครัฐ ปรับลดกระบวนงานภาครัฐ ลดความยุ่งยากในการติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย รวมถึงการใช้ e-Document เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย์  ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก ธปท. และ TSD ที่สนับสนุนโครงการนำร่องนี้ และในอนาคตจะมีการต่อยอดกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต. ที่จะรองรับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองอีกด้วย

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เท่ากับ 1.445% ต่อปี

“วอลเล็ต สบม.” ได้มีการลดหน่วยลงทุนให้มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่ต้องซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ขั้นต่ำ 1,000 บาท เป็นการลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาทเท่านั้น เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนทุกกลุ่ม  ผู้ลงทุนสามารถดำเนินการได้เองอย่างสะดวกด้วยตนเองผ่าน e-Wallet ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC โอนเงินเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้จากทุกธนาคารเข้าวอลเล็ต  สบม. เช็คประวัติการซื้อพันธบัตรได้ทันทีแบบ Real-time รวมถึงดาวน์โหลด/แจ้งความจำนงเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย การออกหนังสือค้ำประกันวงเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสมุดพันธบัตร (Bond Book) โดยจะสามารถเช็คประวัติการซื้อพันธบัตรในวอลเล็ต สบม. แทน

พร้อมกันนี้ กระทรวงการคลังจะเปิดให้มีจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเล็ต สบม. ให้แก่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินซื้อต่อรายตั้งแต่ 100500,000 บาท โดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการจำหน่าย ดังนี้

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วงเงินจำหน่าย วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท 
รุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ย อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี 
ระยะเวลาลงทะเบียน
และวันจำหน่าย
ลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. : 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
วันจำหน่าย : 24 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2563
วงเงินซื้อต่อราย หน่วยละ 1 บาท โดยซื้อขั้นต่ำ 100 บาท – ขั้นสูง 500,000 บาท
และซื้อเพิ่มครั้งละ 100 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าซื้อ)
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
(ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องให้ผู้ปกครองให้ความยินยอม ณ ธนาคารกรุงไทยฯ) เอกสาร 1. บัตรประชาชนของผู้เยาว์และผู้ปกครอง 2. ทะเบียนบ้าน
การจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ผ่านวอลเล็ต สบม.
ในวันที่ 24 ธันวาคม และวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี
วันครบอายุไถ่ถอน 24 มิถุนายน 2566
ช่องทางการจำหน่าย วอลเล็ต สบม. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง การลงทะเบียน การใช้งานวอลเล็ต สบม. ได้ที่ Call Center โทร. 02-111-1111 หรือที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

Infographic การลงทะเบียน
และการใช้วอลเล็ต สบม.

เงื่อนไขการจำหน่าย
พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม.

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทีมไทเปร่วมใจ ส่งคนไทยกลับบ้าน
บทความถัดไป‘กยท.’ เผยอานิสงส์โควิด ดันราคาน้ำยางข้นพุ่ง 10.89%