‘ทรู-ดีแทค’ แจ้ง ตลท. ใช้ชื่อ ‘ทรู คอร์ปอเรชัน’ เคาะราคาหุ้น 4 บาท

‘ทรู-ดีแทค’ แจ้ง ตลท. ใช้ชื่อ ‘ทรู คอร์ปอเรชัน’ เคาะราคาหุ้น 4 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมครั้งที่ 2 ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู และผู้ถือหุ้น ดีแทคระบุว่า ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นของทรู และดีแทค ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 437 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็น จำนวนทั้งสิ้น 23,417, 254,965 หุ้น คิดเป็นประมาณ 70.1784% ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของทรู และมีผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 2,024,346,801 หุ้น คิดเป็นประมาณ 85.4944% ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของดีแทค ครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน พ.ศ.2535 โดยขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทใหม่ภาษาไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และชื่อบริษัทใหม่ภาษาอังกฤษ True Corporation Public Company Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์ TRUEE ทุนของบริษัทใหม่ 138,208,403,204 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชําระแล้วทั้งหมดของทรู และดีแทค รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวนทั้งสิ้น 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของทรู และดีแทค ในอัตราส่วน
1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

Advertisement

คณะกรรมการ 11 ราย ได้แก่ 1.นายศุภชัย เจียรวนนท์ 2.นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป 3.ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการอิสระ) 4.นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ) 5.นายกลินท์ สารสิน (กรรมการอิสระ) 6.นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอิสระ) 7.ดร.เกา ถงชิ่ง 8.นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข 9.นางสาวรุซ่าร์ ซาบาโนวิค 10.นายลาส์เอริค เทลแมนน์ และ 11.ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

สำหรับ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทใหม่ คือ นายศุภชัย เจียรวนนท์ หรือ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หรือ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป หรือนายลาส์ เอริค เทลแมนน์

ด้านบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู ได้ส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเช่นกัน โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็นวาระพิจารณา ได้แก่ วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ เป็น True Corporation Public Company Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์ TRUEE พบว่า มีผู้เห็นด้วย 25,198,151,038 เสียง คิดเป็น 99.0429% ไม่เห็นด้วย 200,600 เสียง คิดเป็น 0.0008% งดออกเสียง 243,294,533 เสียง คิดเป็น 0.9563% ไม่มีบัตรเสีย

Advertisement

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ มีจำนวน 81 ข้อ โดยใช้ข้อความตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า เห็นด้วย 25,192,313,639 เสียง คิดเป็น 99.0172% ไม่เห็นด้วย 6,994,102 เสียง คิดเป็น 0.0275% งดออกเสียง 243,058,430 เสียง คิดเป็น 0.9553% ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ โดยทุนของบริษัทใหม่ อยู่ที่ 138,208,403,204 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชําระแล้วทั้งหมดของทรู และดีแทค รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวนทั้งสิ้น 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท พบว่า เห็นด้วย 25,199,311,741 เสียง คิดเป็น 99.0447% ไม่เห็นด้วย 3,000 เสียง คิดเป็น 0% งดออกเสียง 243,058,430 เสียง คิดเป็น 0.9553% ไม่มีบัตรเสีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image