กสพท เปิดรับ น.ศ.แพทย์ 2.3 พันคน สมัคร 1-20 ก.ย. สอบ 17 ธ.ค.

กสพท เปิดรับ น.ศ.แพทย์ 2.3 พันคน สมัคร 1-20 ก.ย. สอบ 17 ธ.ค.

 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสพท และนายชาลี เจริญลาภนพรัตน์  ผู้จัดการระบบสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

พญ.นันทนากล่าวว่า ปีนี้ กสพท ได้รับมอบอำนาจจากคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา แพทยศาสตร์ 17 สถาบัน คณะ/สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ 12 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน รวมมี 53 สถาบัน 61 สาขาวิชา รับโดยประมาณ 2,308 คน ที่เปิดรับนิสิตนักศึกษา

ด้าน นพ.สรนิตกล่าวว่า สำหรับการคัดเลือก กสพท ปีการศึกษา 2566 จะคล้ายกับปีการศึกษา 2565 แต่มีการเปลี่ยนรูปแบบการสอบ คือ มีการสอบ TPAT 1 หรือวิชาเฉพาะ กสพท และ สอบ A-Level หรือวิชาสามัญ ส่วนคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร ส่วนใหญ่จะเป็นตามหลักเกณฑ์เดิม คือ เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ต้ังแต่ ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือกาลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 สำหรับผู้ท่ีสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าเท่านั้น ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้อ่านผู้สมัครประกาศโดยละเอียด ไม่อยากให้มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนที่ผ่านมา

Advertisement

นพ.สรนิตกล่าวต่อว่า ส่วนขั้นตอนการคัดเลือก มีดังนี้ สมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 1-20 กันยายน สำหรับค่าสมัครสอบเก็บ 800 บาท ผู้สมัครชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันที่ 23 กันยายน ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ หลังจากวันที่ ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน หากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ทาการแก้ไขก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน ผู้สมัครยื่นคำร้องอุทธรณ์ในกรณีที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ TPAT 1 โดย กสพท ขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาคำร้องอุทธรณ์เฉพาะกรณีที่เกิดความ คลาดเคลื่อนจากระบบการรับสมัครสอบของ กสพท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม จนถึงเวลา 16.00 น.ของ วันที่ 4 ตุลาคม สอบ TPAT 1 ด้วยกระดาษ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

นพ.สรนิตกล่าวต่อว่า สมัครสอบ A-Level และชำระเงินค่า สมัครสอบ A-Level จัดสอบโดย ทปอ. ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้าสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา สอบวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 กสพท ประกาศคะแนนสอบ TPAT 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบคะแนน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครและชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ TCAS66 ตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ ตามที่ ทปอ. กำหนดไม่เกิน 10 สาขาวิชา วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม ผู้ผ่านการคัดเลือกในคร้ังที่ 1 ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาใน ระบบ TCAS 66 วันที่ 20-21 พฤษภาคม ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 คร้ังที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม สถาบันสอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิเข้าสอบ สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในรอบที่ 3 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องดำเนินการตามที่สถาบันกำหนดโดย เคร่งครัด หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิไม่ประสงค์ เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการประกาศรายชื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2566 กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และ ตรวจสุขภาพเข้าระบบ TCAS66 วันที่ 5 มิถุนายน และ สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 6 มิถุนายน

“ทั้งนี้ ในขั้นตอนการสมัคร ขอให้ละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะภาพที่ใช้สมัครเพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องนี้อยู่เสมอ จึงขอให้ผู้สมัครใช้ภาพหน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน และเป็นทางการ  ภาพต้องไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ต้องเตรียมอัปโหลดวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน หากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลขอให้ถ่ายสำเนาอัปโหลดในการสมัครด้วย ” นพ.สรนิตกล่าว

นพ.สรนิตกล่าวต่อว่า ส่วนการดำเนินการจัดสอบ จะเหมือนปีที่แล้ว คือ กำหนดให้การสอบตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น. เพราะจากการปีที่ผ่านมาพบว่าการสอบเป็นไปด้วยดี ทุกคนพึงพอใจ ไม่ให้มีการกินอาหารกลางวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และการจัดสอบจะต้องเว้นระยะห่างด้วย ทั้งนี้ ได้จัดห้องสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือก ปีการศึกษา 2566 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท กำหนด ดังนี้ A-Level 70% จัดสอบโดย ทปอ. ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30 % ของคะแนนเต็ม ในแต่ละวิชา ใช้คะแนนสอบ A-Level ในวันท่ี 18-19 มีนาคม 2566 เท่านั้น แบ่งเป็น วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) 40% คณิตศาสตร์ 1 20% ภาษาอังกฤษ 20% ภาษาไทย 10% และสังคมศึกษา 10% ส่วน TPAT 1 30% จัดสอบโดย กสพท โดยจะทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถใน การจับใจความ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม ส่วนสนามสอบ TPAT 1 มีดังนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก

นายชาลีกล่าวว่า สำหรับผู้ที่สงสัยว่าปกติแล้วการสอบ กสพท จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียบร้อยแล้ว แต่ทำไมปีนี้ถึงเลื่อนการสอบมาเร็วขึ้น มาเป็นเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่นักเรียน ม.6 จะจบการศึกษา ทปอ.ได้หารือร่วมกัน โดยการสอบของ ทปอ. จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ การสอบเน้นเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนให้จบก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการสอบได้ และ การสอบความถนัดเชิงวิชาชีพ ซึ่งเป็นการวัดศักยภาพของผู้สมัคร โดยจะมีการพัฒนามาตั้งแต่ ม.4 แล้ว ดังนั้นการสอบส่วนนี้จะไม่เชื่อมโยงกับหลักในระดับชั้น ม.6 ซึ่ง การสอบ ของ กสทพ จะอยู่ในส่วนนี้ ประกอบกับ ทปอ.ไม่อยากจัดสอบทุกวิชาในเดือนมีนาคม ซึ่งทำให้นักเรียน นักศึกษา มีภาระอย่างมาก จึงจะแยกการสอบส่วนทักษะให้เร็วขึ้น เพื่อให้ไม่เกิดความเครียดมากจนเกินไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image