ศน.เล็งชง ครม.รับรองการขอจัดตั้งวัดคาทอลิก 34 วัด

ศน.เล็งชง ครม.รับรองการขอจัดตั้งวัดคาทอลิก 34 วัด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 มีนายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ วธ. ผู้แทนปลัด วธ. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนกรมที่ดิน ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ศน.ในฐานะกรรมการ และเลขานุการ โดยมีผู้แทนสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาแบบคำขอให้รับรองวัดคาทอลิก (แบบ คท. 2) ตามที่มิซซังได้ยื่นต่อ ศน.ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาดำเนินการรับรองการจัดตั้งวัดคาทอลิก ว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ.2564 กำหนดในข้อ 16 ว่าภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ ระเบียบใช้บังคับ เมื่อปรากฏว่ามีวัดคาทอลิกอยู่ในวันก่อน วันที่ระเบียบบังคับใช้ และมิซซัง โดยความเห็นชอบของสภาประมุข บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ยื่นคำขอให้รับรองวัดคาทอลิกต่อ ศน.เพื่อให้คณะกรรมการจัดตั้งวัดคาทอลิกได้พิจารณา

“ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งวัด และข้อมูลอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการรับรองวัดคาทอลิก ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ประกอบการพิจารณาคำขอให้รับรองวัดคาทอลิก และให้คณะกรรมการเสนอคำขอดังกล่าว พร้อมความเห็นประกอบไปยังรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณารับรองวัดคาทอลิกต่อไป ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอความเห็นของคณะกรรมการต่อ ครม.เพื่อรับรองวัดคาทอลิก 34 วัด โดยมอบ ศน.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามกระบวนการต่อไป” นายอิทธิพล กล่าว

นายอิทธิพลกล่าวต่อว่า ขณะนี้มีวัดคาทอลิกที่มีอยู่แล้วก่อน การประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางการพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ที่ยังไม่ได้การรับรองอีกจำนวนมาก ซึ่ง ศน.จะประสานกับสภาประมุข บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ให้เร่งรัดการดำเนินการยื่นแบบการขอให้รับรองวัด ตามกำหนดเวลาภายใน 2 ปี สำหรับการจัดตั้งวัดคาทอลิกขึ้นใหม่นั้น ตามระเบียบกำหนดให้ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ศน.จึงได้พัฒนาระบบยื่นคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก หรือ E-Service ซึ่งทำให้การยื่นคำขอ จัดตั้งวัดคาทอลิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ศน.ได้จัดอบรมการใช้งานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องแล้ว โดยเปิดใช้ระบบอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image