แถลงการณ์จากหอศิลปกรุงเทพฯ แจงปมผลประเมิน ผศ. ปวิตร

ตามที่ปรากฏข่าว ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ อดีตผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ทำจดหมายขอความเป็นธรรม (อ่านเพิ่ม ไล่ออก ‘ผอ.หอศิลป์ กทม.’ คาดขัดแย้งปมงบประมาณ เจ้าตัวร่อน จม.ร้องความเป็นธรรม) นั้น เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีตัวแทนมายื่นหนังสือขอให้เปิดเผยผลการประเมินดังกล่าว โดยนายฉัตรวิชัย พรหมทัตเวที กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับไว้ และล่าสุดในวันนี้ (11 ตุลาคม) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น ดังนี้

เรียน ท่านสื่อมวลชน

เมื่อวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตเวที กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้พบตัวแทนที่มายื่นหนังสือขอให้เปิดเผยผลการประเมินของอดีตผู้อํานวยการหอศิลปกรุงเทพฯ ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ และรับมอบหนังสือถึงคณะกรรมการมูลนิธิฯ หอศิลปกรุงเทพฯ ขอส่งข้อมูลลําดับเหตุการณ์ที่คุณฉัตรวิชัย ได้กล่าวในวันดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

1. ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ได้รับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นสัญญาการจ้างงานแบบมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561

Advertisement

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ( ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 และให้มีการต่อสัญญาออกไปอีก 1 ปี (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562)และได้ชี้แจงรายละเอียดผลการประเมินและข้อควรปรับปรุงให้ ผศ.ปวิตร ทราบ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 และได้ชี้แจงรายละเอียดผลการประเมินและข ้อควรปรับปรุงให้ ผศ.ปวิตร ทราบ

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ) ครั้งที่ 3 เมื่อวัน ที่ 20 สิงหาคม 2562

Advertisement

5. วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ ทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการหอศิลปฯ ที่ประชุมได้อภิปรายหารือและมีมติมอบให้กรรมการสองท่านเป็นตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ แจ้งผลการประเมินและหารือถึงแนวทางที่ดีที่สุดต่อหอศิลปกรุงเทพฯ และผู้อํานวยการหอศิลปฯ

6. วันที่ 31 สิงหาคม 2562 มูลนิธิหอศิลปฯ ได้มอบเอกสารแจ้งผลการประเมิน เอกสารระบุไม่ต่อสัญญาและดําเนินการแจ้งล่วงหน้า 30 วัน โดยให้มีผลยุติการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการหอศิลปฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้อํานวยการหอศิลปฯ ทราบผลการประเมิน การไม่ต่อสัญญา ลงนามรับทราบ

7. วันที่ 4 กันยายน 2562 ตัวแทนกรรมการสองท่านหารือร่วมกับ ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดต่อหอศิลปกรุงเทพฯ และผู้อํานวยการหอศิลปฯ ในเรื่องของระยะเวลาการทํางานและค่าตอบแทนพิเศษ เมื่อได้ผลการหารือร่วมกัน ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ นํามาเสนอคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ พิจารณาเป็นมติเห็นชอบตามข้อเสนอของผศ.ปวิตร

8. วันที่ 21 กันยายน 2562 เลขานุการมูลนิธิฯ มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ เห็นชอบ ตามข้อเสนอของผศ.ปวิตร ที่ได้หารือร่วมกัน

9. วันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้อํานวยการหอศิลปฯ ผศ.ปวิตร กลับ ไม่เห็นชอบข้อตกลงและมีหนังสือขอยุติการทํางานในวันที่ 30 กันยายน 2562

10. การประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และการประชุมวาระสืบเนื่องในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าว โดยมีข้อสรุปให้เชิญ ผศ.ปวิตร มาเพื่อชี้แจงและรับทราบรายละเอียดผลการประเมิน ทั้งนี้ที่ประชุมมอบผู้แทนกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ และคณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการจนเสร็จโดยเร็ว

ทั้งนี้ขอเรียนเพิ่มเติมดังนี้

– ผู้แทนกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการประเมินฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการนัดหมาย ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ และคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงและรับทราบผลการประเมินต่อไป

– การประเมินการทํางานและแจ้งผลการประเมินเป็นกระบวนการภายในองค์กร ผู้ประเมินจะแจ้งผลให้กับผู้รับการประเมินโดยตรงเท่านั้น

– มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตามกระบวนการต่อไป

ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนับสนุนการดําเนินงานของหอศิลปกรุงเทพ ฯ โดยต่อเนื่องตลอดมา

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image