สวรส.-สกสว.- เอ็มเทค ส่งมอบ เต็นท์-เปลความดันลบแยก-ย้ายผู้ป่วย ให้รพ.-สถานพักฟื้น

สวรส.-สกสว.- เอ็มเทค ส่งมอบ เต็นท์-เปลความดันลบแยก-ย้ายผู้ป่วย ให้รพ.-สถานพักฟื้น

ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กล่าวว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกับช่วงการแพร่ระบาดที่จำเป็นจะต้องมีห้องแยกผู้ป่วย (Isolation Room) เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ซึ่งทีมวิจัย เอ็มเทค สวทช. ได้ผลิตและพัฒนานวัตกรรม “ไฮพีท (HI PETE) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยติดเชื้อ” ขึ้นสำหรับใช้ที่บ้านหรือชุมชนที่มีพื้นที่จำกัดที่ไม่สามารถมีห้องแยกผู้ติดเชื้อออกจากคนทั่วไปได้ หรือใช้สำหรับศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนาม ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาด้านการออกแบบให้เหมาะกับบริบทการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น รวมทั้งการนำเข้าสู่กระบวนการทดสอบจนได้มาตรฐานทั้งด้านประสิทธิภาพการกรองเชื้อ และความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งนวัตกรรมงานวิจัยนี้ยังสามารถขยายผลการใช้งานไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศตามสถานการณ์การระบาดได้อีกด้วย

ดร.จุไรรัตน์ กล่าวว่า การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ สวรส. บนเป้าหมายของการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและเกิดการขยายผลสู่การพัฒนาระบบสุขภาพในภาพรวมได้ต่อไป สวรส. จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยชิ้นนี้ เพื่อให้เครือข่ายนักวิจัยสามารถพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตใช้เองในประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงได้กับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาทำให้เกิดการต่อยอดการใช้ประโยชน์ ซึ่งในแง่ของการลดความรุนแรงจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 นั้น นวัตกรรมนี้ยังสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งในครอบครัว ชุมชน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์หน้างานที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในทุกๆ วัน ได้อีกด้วย

Advertisement

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มต้นของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เอ็มเทค สวทช. ได้ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานพันธมิตร เร่งพัฒนานวัตกรรม PETE (พีท) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด และอำนวยความสะดวกในการนำผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์-ซีที สแกนได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากเปล ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งในสถานพยาบาล หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาล ซึ่งได้ส่งมอบเปล PETE (พีท) ดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานผู้ใช้ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 70 ชุดในล็อตแรก

 

“หลังจากนั้น เอ็มเทค สวทช. ได้ร่วมกับ สวรส. และ สกสว. ในฐานะหน่วยสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย (Patient Isolation Chamber for Home Isolation) โดยทีมวิจัยได้ต่อยอดองค์ความรู้จากการพัฒนาเปล PETE เป็นเต็นท์ความดันลบที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กับผู้ป่วยสีเขียว ที่จำเป็นต้องทำ Home Isolation ที่บ้าน แต่ไม่มีห้องแยกในที่อยู่อาศัย หรือใช้สำหรับโรงพยาบาลสนาม เพื่อแยกหรือกักผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจ จุดเด่นที่พัฒนาต่อยอดงานชิ้นนี้ แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก โดยการพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานสากล ลดภาระงาน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากร ตลอดจนชิ้นงานทำความสะอาดได้ง่าย สามารถปรับเลือกขนาดเต็นท์ได้เหมาะสมตามขนาดพื้นที่ ทั้งนี้การส่งมอบครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท อีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนเตียงสนามและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อใช้งานร่วมกับเต็นท์ความดันลบ HI PETE” ดร.ศราวุธ กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า เต็นท์ความดันลบ HI PETE จำนวน 5 ชุด ซึ่งได้รับมอบจาก เอ็มเทค สวทช. ที่ร่วมกับ สวรส. และ สกสว. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยจนเป็นนวัตกรรมในครั้งนี้ มีประโยชน์อย่างมากสำหรับศูนย์พักคอยในการช่วยแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากผู้ที่ไม่ติดเชื้อ เพราะนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัวตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลและรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานในศูนย์พักคอย รวมทั้งช่วยลดสถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวมของจังหวัดไปพร้อมกันด้วย ซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการพบว่า ผู้ติดเชื้อ 1 คน สามารถแพร่กระจายเชื้อและเกิดเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้มากถึง 8 คน หรือหากสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อ แน่นอนว่าก็จะสามารถกระจายเชื้อให้กับทุกคนในครอบครัวได้ ดังนั้น จึงขอขอบคุณทาง เอ็มเทค สวทช. , สวรส. และ สกสว.ที่ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชิ้นสำคัญ ตลอดจนขอขอบคุณทางบริษัท อีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนเตียงและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อใช้งานร่วมกับเต็นท์ HI PETE ในครั้งนี้ด้วย

ด้าน นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เปลความดันลบมีความจำเป็นอย่างมากต่อทุกโรงพยาบาล ปัจจุบันโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ในวันนี้ โรงพยาบาลได้รับมอบนวัตกรรมดังกล่าว จะช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรผู้อยู่หน้างานได้อย่างมาก เนื่องจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และสะดวกในการนำผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์-ซีที สแกนปอด หรืออวัยวะส่วนอื่นๆ เพราะไม่ต้องนำผู้ป่วยออกจากเปล ทั้งนี้หากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โรงพยาบาลสามารถใช้เปลดังกล่าวกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ได้ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image