‘ชัชชาติ’ จริงจังบทลงโทษ คลอดกฎเหล็ก ‘ลอยกระทง66’ เข้มตั้งแต่โป๊ะ เครื่องเล่น ยันจุดพลุ

‘ชัชชาติ’ เซ็นประกาศ คลอดมาตรการ ‘ลอยกระทง66’ เข้มตั้งแต่โป๊ะ เครื่องเล่น สถานบันเทิง ยันจุดพลุ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 49 จึงกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 และขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่าย ผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ตลอดจนผู้จัดงานเทศกาลลอยกระทง และประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมและมาตรการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงให้กับประชาชน โดยกำชับผู้อำนวยการเขตดูแลพื้นที่ที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ตรวจสอบความปลอดภัยของท่าน้ำและโป๊ะ หากพบว่าไม่ปลอดภัยให้ปิดการใช้งานทันที รวมถึงพื้นที่จัดงานที่มีเครื่องเล่น ผู้อำนวยการเขตต้องตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จัดงานอย่างเข้มงวด และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตราพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานที่ต่างๆ ตลอดระยะเวลาจัดงาน โดยประสานงานกับหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมเฝ้าระวังดูแลในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นโดยใช้กล้อง CCTV เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน

Advertisement

2. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเป็นความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ประสงค์จะขอจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ให้ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตพร้อมแผนการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ ผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ แจ้งศูนย์วิทยุพระราม โทร.199

3. กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง และการเล่นโคมลอย และจัดตั้งชุดเฉพาะกิจจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ ตรวจตราสถานประกอบการ ที่ผลิต สะสมและจำหน่ายดอกไม้เพลิงอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง รวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement

4. ขอความร่วมมือสถานประกอบการสถานบันเทิง ผู้จัดงาน หรือเจ้าของพื้นที่ที่จัดงานลอยกระทง ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จัดงาน หากพบจุดเสี่ยงอันตราย หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ให้ดำเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัย หรือประสานผู้รับผิดชอบดำเนินการทันที พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำให้พร้อมใช้งานประจำจุดเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีเส้นทางเข้า-ออกที่ชัดเจน เพื่อลดความหนาแน่นในพื้นที่ และกรณีเหตุฉุกเฉินให้ประสานงานกับสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิด

5. แจ้งเตือนประชาชน เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลบุตรหลานหรือเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ หรือพลัดหลง และให้ลอยกระทงในพื้นที่ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นท่าน้ำหรือ โป๊ะเรือต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีที่กั้นหรือราวจับเพื่อป้องกันการตกน้ำ หากขึ้นเรือลอยกระทงกลางแม่น้ำ ควรสวมเสื้อชูชีพ และรณรงค์ให้ผู้มาร่วมงานเทศกาลลอยกระทง งดดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพของมึนเมาชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำ หรือประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่ และผู้เดินเท้าต้องข้ามถนนโดยใช้ทางข้าม หรือที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้ความสะดวกหากพบผู้บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้งศูนย์เอราวัณ โทร. 1669

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image