กสร.ขับเคลื่อนGLP ฟาร์มสุกรไทย เพิ่มโอกาสการค้าตลาดโลก

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นางโสภา เกียรตินิรชา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เลี้ยงสุกรกว่า 191,588 ราย มีการส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็น แช่แข็ง เนื้อสุกรแปรรูป และสุกรมีชีวิตไปยังหลายประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เวียดนาม รวมมูลค่าการส่งออกกว่า 1,371.55 ล้านบาท กรมจึงได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) สำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทย ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานในฟาร์มสุกร เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีการปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล โดยใช้หลักการ 4 ไม่ 6 มี มาเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการนำไปแสดงต่อคู่ค้า ว่าสถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการแรงงานที่ดี มีจริยธรรม ลดอุปสรรคทางการค้าในตลาดต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทำงานที่เป็นธรรม ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในทุกรูปแบบ ซึ่งจะทำให้สถานประกอบกิจการไทยมีความเข้มแข็งและสร้างจุดเด่นทางธุรกิจได้

ด้าน นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. ซึ่งกำกับดูแลงานด้านพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ประกอบการไทยนำ GLP ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของฟาร์มสุกรให้สอดคล้องตามกฎหมาย จะส่งผลให้ไม่มีการละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และไม่มีการค้ามนุษย์ อันเป็นการแสดงออกถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าตลาดสุกรในประเทศอื่น ๆ ด้วย ซึ่งกรมพร้อมสนับสนุนความรู้ทางวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการที่สนใจนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในฟาร์มสุกรไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์ 02 660 2108 และสายด่วน กสร. 1506 กด 3 หรือ 1546

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image