‘พช.พังงา’ สร้างจริยธรรมขรก. ยึกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ที่ศูนย์เรียนรู้ ตามรอยพ่อ พช.พอเพียง@บ้านพักข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน โดยการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผัก เลี้ยงสัตว์เป็นอาหารปลอดภัย ไว้กิน ไว้ใช้ในครัวเรือน ตลอดจนการแจกจ่ายแบ่งปัน เพื่อลดรายจ่ายและแปรรูปพัฒนาเป็นเชิงนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นวัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความยั่งยืน ต่อเนื่องและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 3 ให้เกิดความต่อเนื่องและยังยืน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ 8 อำเภอ รวม 50 คน (small pink diamond)กิจกรรมประกอบด้วย : การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ การปลูกผัก เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตรวมทั้งขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image