กรมคุ้มครองสิทธิฯ แจงเลื่อน MOU กสม. รออธิบดีคนใหม่รับตำแหน่ง ปัดไม่ใช่ปมไม่พอใจ

จากกรณีมีการนำเสนอว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมขอเลื่อนลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2561 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยไม่ทราบเหตุผล พร้อมทั้งได้มีการกล่าวถึงการจัดงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจง โดยระบุว่า ขอชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.การลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบูรณาการการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา การสร้างความตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยที่ผ่านมาได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกความร่วมมือ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ กสม.จัดขึ้นมาโดยตลอด แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 แต่งตั้งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่านใหม่ ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะผูกพันหน่วยงานในอนาคต ในการนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ และให้เกิดความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย จึงเห็นควรรอการพิจารณาจากอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่านใหม่ ซึ่งจะมารับตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดังนั้น การเลื่อนลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนจึงไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 แต่อย่างใด

2.สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนั้น จัดทำขึ้นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามกรอบแนวทางของสหประชาชาติ โดยเชื่อมโยงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปัจจุบันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปและทุกภาคส่วน ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชั้นสุดท้าย เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง กรมคุ้มครองสิทธิ์เลื่อนเอ็มโอยู’กสม.’พรุ่งนี้ไป ไร้กำหนด สะพัด!ฉุนให้เอ็นจีโอโจมตีเวที 23ส.ค.

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon