กลุุ่มNDM ชี้ แถลงการณ์ สถาบันสิทธิมนุษยชนฯ มหิดลไม่เสียหาย ไม่แอบอ้างเป็นเสรีภาพวิชาการ

จากกรณีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เผยแพร่แถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาเรียกร้องให้ คสช.ยุติการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น และต่อมา เมื่อวันทีี 26 ก.พ. มหาวิทยาลัยมหิดลออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก Mahidol University สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ให้ยุติการกระทำดังกล่าว โดยระบุว่า ตามที่กลุ่มบุคคลออกแถลงการณ์ในนามสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คัดค้านการใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลขอให้กลุ่มบุคคลยุติการกระทำดังกล่าวในทันที การกระทำดังกล่าวไม่ใช่เสรีภาพทางวิชาการ เป็นการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลในทางที่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาทางวินัยต่อไป มหาวิทยาลัยมหิดล ยืนหยัดในการให้ทุกคนเคารพกฎหมาย เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน และในวันเดียวกัน เพจ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement – NDM ได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่า NDM มีความเห็นต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้ 1. แถลงการณ์ฉบับแรกเป็นเสรีภาพทางวิชาการ โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต […]

สมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดลฯ มีมติถวายรางวัล ‘มหิดลทยากร’ แด่ ‘ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ-พระองค์ติ๊ด’

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติถวายรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2559 แด่ศิษย์เก่าดีเด่น 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และมีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2559 ให้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ศ.นพ.ธารา ตริตระการ ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ รศ.เภสัชกรหญิง พร้อมงจิต ศรลัมพ์ ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศ.เกียรติคุณ พญ.สุภรี สุวรรณจูฑะ และ ภกญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในงาน “48 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล” วันที่ 2 มีนาคม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำรวจเมืองลี้ เจอหอยเบี้ยอื้อ นักโบราณคดีเร่งเก็บกู้ได้ 200 ตัว เชื่อใช้ในพิธีสร้างกำแพงเมือง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายยอดดนัย สุขเกษม นักโบราณคดีสำนักศิลปากร เชียงใหม่ เปิดเผยถึงการพบหอยเบี้ยจำนวนมากจากการเข้าสำรวจ “เมืองลี้” เมืองโบราณในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก เนื่องจากหอยเบี้ย เป็นเงินโบราณซึ่งมีแหล่งอยู่ที่มหาสมุทรอินเดีย ล่าสุดได้มอบให้เทศบาลตำบลวังดินเก็บรักษาไว้ เพื่อเตรียมจัดแสดงในหอประวัติศาสตร์ต่อไป นายยอดดนัย กล่าวว่า หอยเบี้ยเหล่านี้ ถูกพบในชั้นทับถมของกำแพงเมือง บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างแกนดินกับการก่ออิฐ คล้ายกับการโปรยไว้ทั้งชั้น ซึ่งตนและคณะทำงานได้ทำการเก็บกู้ออกมาได้ 200 ตัวในส่วนของกำแพงที่พังทลายลงมา “หอยเบี้ยถือเป็นเงินตราสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้า ที่มีการใช้งานต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ในดินแดนประเทศไทยพบถูกนำมาใช้เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หน้าที่การใช้งาน จากบริบทที่พบ สันนิษฐานว่าใช้เป็นทั้งเครื่องราง เครื่องประดับ และที่สำคัญคือเงินตรา หอยเบี้ยที่พบในพื้นที่บ้านเราจากหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าน่าจะถูกนำเข้ามาจากมหาสมุทรอินเดีย การที่พบหอยเบี้ยในพื้นที่เมืองโบราณในพื้นที่แอ่งลี้จำนวนมาก แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกอย่างชัดเจน . ในบริบทที่พบครั้งนี้เบี้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะใช้เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมบางอย่างตอนสร้างแนวกำแพงเมือง” นายยอดดนัยกล่าว นายยอดดนัย ยังกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ทางสำนักงานกำลังจัดทำโครงการศึกษาทางโบราณคดี เพราะพื้นที่เมืองโบราณลี้ เจอหลักฐานสำคัญกลายยุคสมัย โดยเฉพาะช่วง พศว. 19-22 พบจำนวนมาก ประชาชนในพื้นที่ควรร่วมกันดูแลสภาพแหล่งให้ยังคงสภาพเดิม เพื่อประโยชน์องค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของอำเภอลี้ต่อไปในอนาคต

รองคณบดี มข.ปลื้ม คณะมนุษยศาสตร์ 5 มหา’ลัย จัดสานสัมพันธ์เครือข่ายมนุษยศาสตร์ฯ ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ร.9

นายเฉลิมเกียรติ มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า การจัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5 สถาบัน) : ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และอุทิศตนเพื่อสังคม เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบองค์รวม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คือจะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต “โครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการออกค่ายอาสาพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ซึ่งมีเครือข่ายความร่วมมือระดับอุดมศึกษาในการจัดโครงการทั้งหมด 5 สถาบัน ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข., คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี), คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบัน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการของการจัดค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต นักศึกษาจากทุกสถาบัน โดยปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ มก.เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ” นายเฉลิมเกียรติกล่าว […]

‘หมอเกษม’ เผยนำพระราชดำรัสในหลวง ร.9 วางแนวดำเนินโครงการ ‘โรงเรียนคุณธรรม’

นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ กล่าวในการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสถานศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพิจิตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม” เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า จากพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสรับสั่งให้จัดการศึกษาโดยต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ใน 4 เรื่อง คือ 1.ทัศนคติที่ถูกต้อง 2.พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3.มีอาชีพ มีงานทำ และ 4.เป็นพลเมืองดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1.พื้นฐาน ในเรื่องวินัย และมารยาทไทย 2.การพัฒนาอุปนิสัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ การเป็นพลเมืองดี และ 3.การพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรม “เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งทรงรับสั่งให้ดำเนินตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยต้องการให้ทุกคนทำเพื่อบ้านเมือง และประชาชน ดังนั้น มูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า ‘ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง’ มาเป็นวิสัยทัศน์ในแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยคาดหวังให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู […]

ทุนพระราชทาน..’พระเทพฯ’ ชุบชีวิตนิสิต ‘เขมร’ สู่ฝัน..’ครู’ เทคโนโลยีกำปงสปือ

“โอกาสไม่ได้เข้ามาหาเราทุกวัน ดังนั้น หากมีโอกาสต้องรีบคว้าเอาไว้ ตอนที่จบชั้นมัธยมปลาย ผมมีความฝันว่าอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กัมพูชา ประกาศว่าไทยมีทุนการศึกษามอบให้เด็ก และเยาวชนกัมพูชา ให้ไปศึกษาเล่าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในไทย ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานความเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) หนึ่งในโครงการของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผมก็ตัดสินใจสมัครเข้ารับทุน และเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.)” นายรัฐฐา ผา นิสิตชาวกัมพูชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มพ.ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เล่าถึงที่มาที่ไปของการการรับทุนดังกล่าว ปัจจุบัน รัฐฐาเป็นครูของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ หนึ่งในโครงการของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นความร่วมมือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับ ศธ.กัมพูชา รัฐฐา กล่าวว่า หลังจากผ่านการคัดเลือก และตัดสินใจเลือกเข้ารับทุนโครงการพระราชทานความเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) หนึ่งในโครงการของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต พบว่า มพ.เป็นมหาวิทยาลัยที่ตรงกับความต้องการของเขา เพราะนอกจากมหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มีภูเขาล้อมรอบด้วยธรรมชาติ และป่าไม้ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนก็สอดคล้องกับสิ่งที่ตนต้องการเรียนรู้ จึงเลือกเข้าศึกษาต่อที่ มพ.และเมื่อได้มาเรียนแล้วก็ไม่ผิดหวัง “ทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทุกด้าน ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน และการได้เรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มพ.นอกจากนี้ ยังได้รับความช่วยเหลือ […]

พระมหาไพรวัลย์ แสดงความนับถือ”สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา”คารวะธรรม อ.ค้าน ม.44

จากกรณีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เผยแพร่แถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาเรียกร้องให้ คสช.ยุติการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น (คลิกอ่าน : สถาบันสิทธิมนุษยชนฯ มหิดล ออกแถลงการณ์กลางดึก ร้องยุติ ม.44 ชี้ “พร่ำเพรื่อ-เผด็จการ-ขาดหลักนิติธรรม”) ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ก.พ. มหาวิทยาลัยมหิดลออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก Mahidol University สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ให้ยุติการกระทำดังกล่าว โดยระบุว่า “ตามที่กลุ่มบุคคลออกแถลงการณ์ในนามสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คัดค้านการใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลขอให้กลุ่มบุคคลยุติการกระทำดังกล่าวในทันที การกระทำดังกล่าวไม่ใช่เสรีภาพทางวิชาการ เป็นการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลในทางที่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาทางวินัยต่อไป มหาวิทยาลัยมหิดล ยืนหยัดในการให้ทุกคนเคารพกฎหมาย เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน” จากนั้น พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊ก โดยระบุว่า […]

ผอ.ดิจิทัล อสมท มั่ว! ซัด’มติชน’ไลฟ์ลุงผูกคอตาย ทั้งที่ไม่ได้ไลฟ์-ไปไกล ถามส.สื่อจะกำกับยังไง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ข้อความในเฟซบุ๊ก Time Chuastapanasiri มีเนื้อหากล่าวถึงเพจหนังสือพิมพ์ “ข่าวสด” ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กในเหตุการณ์ชายวัยกลางคนปีนเสาสัญญาณโทรศัพท์ ประท้วงการใช้ ม.44 กรณีวัดพระธรรมกาย นายธามแสดงความคิดเห็นตอนหนึ่งว่า “…เรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไร? จุดที่จริยธรรมสื่อไม่มีค่าความหมาย” โดยในตอนท้ายได้กล่าวพาดพิงถึง “หนังสือพิมพ์มติชน” นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามว่า มติชน มีสำนึกทางจริยธรรมหรือไม่ เพราะนี่คือชีวิตคนจริงๆ ไม่ใช่รายการโชว์ ทั้งที่ “มติชน” ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งตั้งคำถามด้วยว่า “สมาคมสื่อ สมาคมวิชาชีพสื่อ” จะกำกับอย่างไร ข้อความมีดังนี้   “ไลฟ์ชีวิตคน” เพจหนังสือพิมพ์ “ข่าวสด” ไลฟ์สด เหตุการณ์ “ลุงประท้วง ม.44” จุดพีคคือ “ลุงผูกคอตายจริงๆ” และก็ปล่อยสัญญาณเช่นนั้น อยากถามว่า “เซ็นเซอร์กันทันไหมครับ?” …และที่สำคัญ “ความเห็นของผู้คนที่ดูรายการถ่ายทอดสดนี้ ออกความเห็นกันอย่างรุนแรง […]

นศ.โบราณคดีเผยสุดหดหู่ “วัดเสาธง” ขุดเสมาสมัยอยุธยา เตรียมสร้างซุ้มใหม่รอบโบสถ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายวรรณพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นักศึกษาภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางไปสำรวจที่วัดเสาธง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อราว 2 สัปดาห์ที่แล้ว ได้พบใบเสมาหินทรายเเดง ใบเดียวอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ ต่อมา ได้เดินทางไปที่วัดดังกล่าวอีกครั้งในวันนี้ พบว่าทางวัดขุดใบเสมาขึ้นจากพื้นดิน เพื่อเตรียมทำซุ้มใบเสมาชุดใหม่รอบพระอุโบสถแทนของเก่า ซึ่งทำให้ตนรู้สึกหดหู่อย่างมาก เนื่องจากเสมาเดิม เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าวัดเสาธงเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา อย่างไรก็ตาม การที่ใบเสมาถูกขุดขึ้นมา ได้เผยให้เห็นลวดลายด้านล่างที่งดงามประณีตซึ่งก่อนหน้านี้ถูกฝังไว้ใต้ดิน “เสมานี้ คือหลักฐานที่ย้อนไปถึงอยุธยา รูปแบบศิลปะบริเวณท้องเสมาใช้กรอบบังคับลายรูปสามเหลี่ยมจอมแห โดยมีเส้นประกอบมุมยอด 3 เส้น เส้นนอกเป็นเเถบหนา ส่วนเส้นในเป็นเส้นนูนเล็กๆ ประธานเเละตัวออกลายคือคือดอกจอกครึ่งดอก วางไว้เหนือเส้นของฐาน ส่งยอดไปเป็นลายทรงพุ่ม โดยมีดอกไม้กลีบเเหลมเป็นตัวออกลายอีกชั้นหนึ่ง ขนาบด้วยเลขหนึ่งไทย มีตัวเกาะหลัง จบลายด้วยกระจังลายเทศ พบรูปแบบเดียวกันที่ ใบเสมาทิศตะวันออก วัดกลาง ใกล้ๆกัน คุณพเยาว์ เข็มนาค เคยกำหนดไว้ในเอกสารโครงการจัดทำองค์ความรู้ด้านการสำรวจศึกษาลวดลายใบเสมาอยุธยา เมื่อ ปี 2554 ว่าอยู่ในสมัยอยุธยาตอนกลาง” นายวรรณพงศ์กล่าว […]

นศ.ดุริยางคศิลป์เก็บใบลานจากกองขยะ อึ้ง! เป็นคัมภีร์เก่า 100 ปี เขียนโดย “พระปุน” วัดพระธาตุเรณู

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายชัยวัฒน์ โกพลรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล  เปิดเผยถึงการพบคัมภีร์ใบลานอายุ 100 ปีเศษ ที่วัดบ้านทุ่งสว่าง หรือ ท่งประทาย โดยระบุว่า ตนได้พบคัมภีร์ดังกล่าวโดยบังเอิญจากกองขยะที่ถูกนำมารวมไว้บนศาลาของวัดดังกล่าว จึงเก็บมาอ่าน เนื่องจากตนมีพื้นเพเป็นชาวอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และสนใจศึกษาอักษรโบราณ เมื่ออ่านแล้ว พบว่าใบลานดังกล่าวเขียนด้วยอักษรขอม เป็นเรื่อง “อานิสงส์เผาผี” หรือ ทุกขขรรธา (ทุกขขันธา) นอกจากนี้ ยังมีข้อความที่กล่าวถึงผู้จดจารคัมภีร์ดังกล่าว ระบุนาม “พระปุน” แห่งวัดกลาง (วัดพระธาตุเรณู) รวมถึงศักราชที่เขียนคัมภีร์อย่างชัดเจนว่า “พระพุทธศักราช 2460″   ข้อความส่วนหนึ่ง เขียนไว้ดังนี้ “ข้า ฯ ผู้อุปสมบทในวัดกลางโบสถ์ใหม่ พระครูอินเถระเป็นอุปัชฌาย์ พระครูสงฆ์เจ้าอธิการ พระกา พระครูคองอาจารย์สูตร ขอให้ได้อุปนิสัย ไปได้ดั่งความปราถนาเถิด อรหโตโหมิ? นิพฺพานปจฺเจยฺโยโหนฺตุ วันที่ 10 กรกฏาคม พระพุทธศักราช […]