มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปี 59

นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มมส จัดงานวันขอบคุณนักกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กองกิจการนิสิตร่วมกับ องค์การนิสิตของมมส ได้จัดขึ้นในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้นำนิสิตและนิสิต ตลอดจนอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัย ที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์ทั้งเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคม ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการในการดำเนินกิจกรรม ปัญหา และอุปสรรค ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “เพราะคุณเหนื่อยมาทั้งปี วันนี้เราอยากขอบคุณ” โดยผู้บริหารได้ มอบโล่นิสิตรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน มมส. ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งมอบทุนนักกิจกรรม/โควตาศิลปวัฒนธรรม/โควตานักกีฬา และเกียรติบัตรแก่สโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย ที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ปีการศึกษา 2560 เกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วย

คุรุสภาจับมือซีมีโอ พัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา และประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (High Officials Meeting on the Development of Regional Competency Framework for Teachers in Southeast Asia)เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า การประชุมครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเป็นความร่วมมือกันของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะปฏิรูปการศึกษาร่วมกัน และได้ร่วมกันกำหนดกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้จริง และสามารถปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ นาย สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางและจัดทำกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา มาเลเซีย ลาว เวียดนาม พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ […]

“ศาสตร์พระราชา”สู่การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สังคมคุณธรรม 17 จ.ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาสู่การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สังคมคุณธรรม’ ตามคำเชิญของมูลนิธิยุวสถิรคุณร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมรายงานความสำเร็จของโรงเรียนคุณธรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2560 ‘กล้าคิด กล้าทำ สร้างคนดีให้บ้านเมือง’ ณ ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ว่า “ความมุ่งมั่นเรียนรู้ ขยันหมั่นศึกษา ซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลงลืมตัวที่ทำให้คนเสียหายกันไปมาก ถือเป็นศาสตร์ของการดำรงชีวิตที่เป็นความยั่งยืน เรียบง่าย และมั่นคง ไม่ใช่ขี้โม้คุยโว ยกตนข่มท่าน”

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม.32 คว้าโรงเรียนสุจริตพระราชทานระดับประเทศ

นางรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ทำการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบที่ได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ ที่เกิดจากการดำเนินตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย โดยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัดสพม.32 และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สังกัดสพม.1 และ โรงเรียนมัธยมศึกษาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สพม.17 ได้รับรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทาน พร้อมโล่รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้านความโปร่งใสและรางวัลต่างๆ ประจำปี 2559

มรภ.นครราชสีมา พานักศึกษาโชว์ผลวิจัยระดับชาติ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน น.ส.กนกพร บุญจูบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตน พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 7 คน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ วิจัยเชิงสหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา โดยนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานห้องยาโรงพยาบาลชุมชน และเรื่อง การออกแบบสร้างเครื่องอัดถุงบรรจุปูนเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งผลปรากฏว่า การนำเสนอผลงานวิจัยของมรภ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลระดับดี เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องอัดถุงบรรจุปูนเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต ได้รับเกียรติบัตร “การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการพัฒนางานวิจัยในสาขาต่างๆ อันเป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย […]

เคลียร์กันแล้ว! จบวิวาทะ ‘ศิลปากร’ ปมอาจารย์โพสต์อัดอั้น ตำรวจยึดที่จอด-นั่งห้องสมุด

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก Silpakorn Public Relations ซึ่งเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.)ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการหารือแนวการแก้ไขปัญหา ระหว่างบุคลากร มศก. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งสืบเนื่องจากกรณีที่อาจารย์คณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวถึงประเด็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยจำนวนมาก โดยเฉพาะลานจอดรถ และห้องสมุด ซึ่งมีผู้แชร์ข้อความออกไปอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รับรู้ในแวดวงการศึกษา ต่อมา มีตำรวจเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กของอาจารย์ท่านดังกล่าว ทำให้นักศึกษาในคณะวิชาที่อาจารย์สังกัดอยู่พากันโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวของตนเองเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ทั้งหมดนำไปสู่การพูดคุยหลายฝ่าย เพื่อหาทางออก นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ศิลปากร  รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้าสำนักหอสมุด รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ วังท่าพระ และผู้กำกับการสน.ชนะสงคราม รองผู้กำกับการ สน. ท่าข้าม อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผู้โพสต์เฟซบุ๊ก ไม่ได้ร่วมเข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจ การประชุมได้ข้อสรุปได้ว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกและจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมกับกองอำนวยการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งขอโทษอาจารย์และมหาวิทยาลัยศิลปากร และขอบคุณที่มหาวิทยาลัยให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ ทั้งนี้งานอาคารสถานที่ วังท่าพระ ได้จำกัดการใช้สถานที่ ดังนี้ 1. งดนำรถยนต์ที่มีสัญลักษณ์ และไม่มีสัญลักษณ์ของตำรวจเข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัยเนื่องจากพื้นที่มีการปรับปรุง […]

มทร.ศรีวิชัย จัด ‘ปั่นจักรยานฉลอง 1 ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์’ หารายได้ช่วยน.ศ.ขาดแคลน

ข่าวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ศรีวิชัย แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนกิจกรรมปั่นจักรยานฉลอง 1 ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย Lib’s Arts Tour of Songkhla โดยมีนักปั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนำรถจักรยานเข้าร่วมปั่นในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โครงการปั่นจักรยานฉลอง 1 ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย Lib’s Arts Tour of Songkhla เป็นโครงการที่ทางคณะศิลปะศาสตร์จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะศิลปศาสตร์ โดยการจัดการแข่งขันปั่นจักรยานสำหรับบุคคลภายนอก ศิษย์เก่า และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 9 ประเภทได้แก่ 1.คู่หูดูโอ้ ระยะทาง 80 กิโลเมตร 2.ประเภทเสือหมอบ Open ชาย ระยะทาง 80 กิโลเมตร 3.ประเภทเสือหมอบ 30-39 ปีชาย ระยะทาง 80 กิโลเมตร […]

บ้านสมเด็จโพลล์ชี้ 53% เคยพบเห็นการค้าประเวณีในกรุงเทพฯ เยอะสุดเห็นรอบสวนลุมพินี วงเวียนใหญ่

ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการค้าประเวณี โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,158 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการค้าประเวณีในมุมมองของชาวต่างชาติได้มุ่งเป้าว่าประเทศไทยเป็นเมืองในระดับต้นๆ ที่มีชื่อในด้านการค้าประเวณี รวมถึงในช่วงที่ผ่านมามีข่าวคดีการค้าประเวณีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการค้าประเวณีในประเทศไทยนั้นมีความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และ พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งผลสำรวจมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ ผศ.สิงห์ กล่าวต่อว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยพบเห็นการค้าประเวณี ร้อยละ 53 รองลงมาคือ ไม่เคย ร้อยละ 31.1 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.9 ประเภทที่พบเห็นการค้าประเวณี อันดับหนึ่งคือ ยืนรอข้างถนน รอบสวนลุมพินี วงเวียนใหญ่ วงเวียน 22 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ร้อยละ 43.2 อันดับที่สองคือ สถานบันเทิง คาเฟ่ ร้านคาราโอเกะ สปา ร้านตัดผม ร้อยละ 29.7 […]

‘สิริกร’ยันตั้งวชช.ใหม่เฉพาะพื้นที่ขาดมหา’ลัย เผยภาค’เหนือตอนล่าง-ใต้ตอนบน’ มีลุ้น

นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วชช.) เปิดเผยถึงกรณีที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งวชช.เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น ว่า เรื่องนี้คงต้องศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง วชช.อย่างละเอียดรอบด้าน ซึ่งหากเป็นความต้องการของชุมชนก็เป็นเรื่องที่นำมาหยิบยกพิจารณา ทั้งนี้ที่ผ่านมามีหลายพื้นที่แสดงความต้องการให้มีการจัดตั้ง วชช. และโดยหลักการที่สภาวชช.ได้ยึดมาตลอดก็คือ ถ้าจะมีการจัดตั้ง วชช.ขึ้นใหม่ เราจะพิจารณาจัดตั้งเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ตั้งอยู่แล้ว เพราะจะได้เข้าไปเติมเต็มโอกาสให้คนในพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น “เท่าที่ดูข้อมูลยังมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดที่ยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ คนในพื้นที่ต้องเดินทางไปเรียนต่อที่อื่น และมีแนวโน้มที่น่าจะสามารถจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนได้ เช่น ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน เรื่องนี้คงต้องมีการศึกษาและดูข้อมูลอย่างละเอียดพอสมควร” นายกสภาสถาบันวชช. กล่าว และว่า สำหรับการจัดการเรียนการสอนของ วชช.นั้น สภาสถาบัน วชช.ยืนยันชัดเจนว่าเราจะจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาเท่านั้น จะไม่มีการขยับไปสอนในระดับที่สูงกว่านี้อย่างเด็ดขาด แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสผู้ที่เข้ามาเรียนกับ วชช. โดยในหลายๆ หลักสูตรเราได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งต่อเด็กไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เช่น หลักสูตรปฐมวัย สามารถไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เลย เป็นต้น

ต้นแบบดิน’คุณทองแดง’เสร็จ100% ถอดพิมพ์6 พ.ค. เผยลักษณะเด่น ‘สูงสง่า-กตัญญู'(ภาพชุด)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่โรงปั้นคุณทองแดง จ.นนทบุรี นายชิน ประสงค์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการส่วนประติมากรรม กรมศิลปากร เปิดเผยถึงความคืบหน้างานปั้นต้นแบบดินคุณทองแดงŽ สุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศบริเวณด้านข้างพระจิตกาธานว่า ต้นแบบดินคุณทองแดงเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% หลังจากที่ขึ้นรูปไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ รวมใช้ระยะเวลาปั้นดินเหนียวทั้งหมด 3 เดือน จะถอดพิมพ์ปูนปลาสเตอร์วันที่ 6 พฤษภาคม ทิ้งให้ปูนแห้ง 1 สัปดาห์จากนั้นจะหล่อต้นแบบปูนปลาสเตอร์ ทิ้งให้ปูนแห้งอีก 1 สัปดาห์แล้วจึงแต่งปูนโดยลูกชาย ประมาณวันที่ 20 พฤษภาคม โดยมีตนดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วจึงส่งไปหล่อไฟเบอร์กลาสที่โรงงาน จากนั้นนำกลับมาเพนต์สีที่บ้าน โดยภรรยาและลูกๆ ของตนจะช่วยเพนต์สี คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมที่จะส่งให้สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรภายในเดือนกรกฎาคมเพื่อนำไปประดับที่พระเมรุมาศ “ต้นแบบดินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยังเหลือการเก็บรายละเอียดซึ่งงานดินทำไม่ได้ ต้องไปเก็บที่งานปูนปลาสเตอร์อีกประมาณ 40% เช่น เท้า เป็นต้น งานปั้นต้นแบบดินเหนียวบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผมต้องการถ่ายทอด ที่เหลืออยู่ที่คนดูว่าจะมองหรือรู้สึกอย่างไร จะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ผมต้องการถ่ายทอดหรือไม่ สิ่งที่พยายามถ่ายทอดคือดึงลักษณะเด่นๆ ของคุณทองแดง เช่น ยืดตัวให้สูงสง่าเหมือนม้าดั่งที่ในหลวง รัชกาลที่ […]