กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันกาชาด 100 ปี ประจำปี 2566

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันกาชาด 100 ปี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ณ พลับพลาพิธี หน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ เฝ้าฯรับเสด็จ

รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตร ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566

Advertisement

จากนั้น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะการประกวดร้านงานวันกาชาด 100 ปี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 14 ราย, ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 8 ราย, ผู้สนับสนุนการจัดงานฯเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 20 ราย, หน่วยงานที่ร่วมออกร้านงานวันกาชาด และผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สมทบงานวันกาชาด 10 ปี พุทธศักราช 2566 จำนวน 100 ราย

เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการแสดงแหล่เพลงวันกาชาด 100 ปี ประกอบศิลปะการวาดเม็ดทราย และกระบวนแห่รถ ชุดย้อนวันวาน 100 ปี งานวันกาชาด ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566

จากนั้น เสด็จฯไปยังลานสวนปาล์ม ศาลาภิรมย์ภักดี ทอดพระเนตรหนังสือขนาดยักษ์ย้อนรอย 100 ปี งานวันกาชาด และนิทรรศการงานวันกาชาด 100 ปี

ประธานแผนกจัดพิมพ์สูจิบัตรทูลเกล้าฯถวายหนังสือย้อนรอย 100 ปี งานวันกาชาด จากนั้น ทรงสอยผลต้นกัลปพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯทูลเกล้าฯถวายสลากบำรุงสภากาชาดไทยฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรแผนกแสดงกิจกรรมสภากาชาดไทย และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งทรงเยี่ยมร้านค้า ดังนี้ ร้านองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย, ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ร้านมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุ์ดี และร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย

จากนั้น ทอดพระเนตรการประมูลผักดองวังสระปทุม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล และนางวราพรรณ หงุ่ยตระกูล ดำเนินการประมูลผักดองวังสระปทุม เสร็จแล้วประทับรถราง ทอดพระเนตรร้านกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โซน ร้านโครงการส่วนพระองค์, หน่วยงานด้านความมั่นคง รักษาความปลอดภัย และสมาคมแม่บ้าน, ส่วนราชการ และสถาบันการศึกษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image