กทม.ยังเข้มโควิด 50 เขต เปิดคิวงานทะเบียนผ่าน 60 คน/วัน

กทม.ยังเข้มโควิด 50 เขต เปิดคิวงานทะเบียนผ่าน 60 คน/วัน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีความรุนแรงส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจำนวนข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครอง ทั้ง 50 สำนักงานเขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชน จึงมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมกับการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานราชการในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงให้ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ดำเนินการ ดังนี้

ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. เปิดให้บริการด้านงานทะเบียน ด้านงานทะเบียนราษฎรให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด – ตายและให้บริการตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการด้านบัตรประจำตัวประชาชน ทุกกรณีโดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการ 60 คนต่อวัน แบ่งเป็นผู้รับบริการด้วยระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) จำนวน 30 คน และผู้รับบริการที่ไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า (Walk-in) จำนวน 30 คน งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการตรวจ คัดและรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป

ส่วนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด – ตาย งดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดกรณีปกติ และการแจ้งตาย) ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

สำหรับฝ่ายปกครอง ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. เปิดให้บริการประชาชนในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้พิจารณากำหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตามความเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ รวมทั้งใช้มาตรการแอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ รวมถึงดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นการให้บริการงานทะเบียนและงานปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย

ข่าวอื่นๆ :

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon