“สิงห์ดำ” ผงาดอีกแล้ว โยกย้ายล่าสุดฟาดไป 15 เก้าอี้

“สิงห์ดำ” ผงาดอีกแล้ว โยกย้ายล่าสุดฟาด 15 เก้าอี้

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการโยกย้ายครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นสิงห์ดำ ซึ่งจบการศึกษาจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ มากถึง 15 คน ประกอบด้วย 1.นายสมคิด 2.นายธนาคม 3.นายสุทธิพงษ์ 4.นายนิสิต 5.นายประยูร 6.ว่าที่ร.ต.พิเชียน 7.นายอรรษิษฐ์ 8.นายสุจินต์ 9.นายภานุ 10.นายสิริรัฐ 11.นายจารุวัฒน์ 12.นายวีรนันท์ 13.นายไกรสร 14.นายสุธี และ 15.นายนิรัตน์

ขณะที่สิงห์ทอง ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.นายชัยธวัช 2.นายศิริพัฒ 3.นายจำเริญ 4.นายสุวพงศ์ และ 5.นายวัฒนา

ส่วนสิงห์แดง ซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1.นายสนิท 2.นายประเสริฐ 3.นายมนต์สิทธิ์ และ 4.นายวรพันธุ์

Advertisement

และสิงห์ขาว ซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 คน ประกอบด้วย 1.นายเจริญฤทธิ์ และ2.นายกมล

ส่วนนายณรงศักดิ์ และนายพงศ์รัตน์ จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางกานต์เปรมปรีด์ จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขณะที่นายวีระศักดิ์จบจากมหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ จำนวน 31 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป ประกอบด้วย

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร เป็น รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดี กรมการปกครอง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน การปกครองท้องถิ่น เป็น ตำแหน่งอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็น ตำแหน่งอธิบดี กรมที่ดิน

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดี กรมที่ดิน เป็น อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวง

นายพรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพังงา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวง

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดนนทบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพะเยา

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพังงา

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพิจิตร

นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดแพร่

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดตราด เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดยโสธร

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพะเยา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดลำปาง

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดแพร่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดลำพูน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดอุดรธานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสงขลา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสตูล

นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพิจิตร เป็น ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสระแก้ว

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสุรินทร์

นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดอุดรธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘มท.’ แต่งตั้งโยกย้ายอธิบดี-ผวจ. 31 ตำแหน่ง ‘ธนาคม’ อธิบดีปกครอง ‘สุทธิพงษ์’ นั่ง พช.
“เบื้องหลัง”โยกย้าย”มท.” และสาเหตุ ต้องย้าย “ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์” ออกจาก”พะเยา”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image