คณาจารย์ ‘สหศาสตร์ศิลป์’ ชี้ความหมาย ‘พื้นที่ทางศิลปะ’ ร่อนแถลงแสดงจุดยืน ปมทวงคืนหอศิลป์

คณาจารย์ ‘สหศาสตร์ศิลป์’ ชี้ความหมาย ‘พื้นที่ทางศิลปะ’ ร่อนแถลงแสดงจุดยืน ปมทวงคืนหอศิลป์

สืบเนื่องกรณีผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ ขัดขวางไม่ให้นักศึกษาใช้หอศิลปวัฒนธรรมจัดแสดงผลงานดังเช่นทุกปี โดยอ้างว่างานศิลปะของนักศึกษามีเนื้อหาทางการเมือง มีการตัดน้ำ-ตัดไฟตึกมีเดียอาร์ต (15 ต.ค.) และล็อกประตูรั้ว (16 ต.ค.) ขังนักศึกษาไว้ภายในคณะ ประมาณ 50 คน ก่อนคณาจารย์และนักศึกษาช่วยกันพังประตู บุกเข้าไปจัดนิทรรศการดังเดิม พร้อมยื่นเรื่องขอศาลปกครองคุ้มครองการใช้หอศิลป์ เมื่อวานนี้ (18 ต.ค.) นั้น

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจ ประชาคมมอชอ – Community of MorChor ได้เผยแพร่แถลงการณ์จากหลักสูตรสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย “เสรีภาพของปัญญาชนกับการแสดงออกในพื้นที่ทางศิลปะ” พร้อมลงชื่อคณาจารย์หลักสูตรวิชาสหศาสตร์ศิลป์

สำหรับแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ขอแสดงจุดยืนต่อความหมายและทิศทางของพื้นที่ทางศิลปะ ในบริบทของสถาบันการศึกษาที่ควรจะเป็นในสังคมไทยที่สัมพันธ์ต่อบริบทของสังคมโลกในสภาวะสังคมสมัยใหม่

พื้นที่ทางศิลปะ ควรแสดงออกถึงความเท่าเทียมบนพื้นฐานแห่งสิทธิและเสรีภาพอย่างชัดเจน ในการแสดงออกทางความคิด กระบวนทัศน์ และการวิเคราะห์ โดยไม่ถูกปิดกั้น ทั้งนี้ การแสดงออกนั้นควรเป็นไปโดยการใช้หลักของเหตุผล ใช้ดุลพินิจ พิจารณาไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งไม่มีการแบ่งแยกในความเป็นมนุษย์

พื้นที่ทางศิลปะ ควรเปิดโอกาสให้เกิดการแสดงออกที่มีความหลากหลาย ทั้งในประเด็นทางความคิด รูปแบบการนำเสนอของผลงานศิลปะ รวมไปถึงประเด็นความคิดและผลงานวิชาการ จากแขนงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Diversification Topics) ทั้งนี้ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนทางทัศนคติ มีการถกประเด็นปัญหาต่างๆ (Discussion) ผลักดันกระบวนการวิพากษ์และวิจารณ์ (Critical Thinking-Reflectivity Thinking) ให้ความสำคัญต่อกระบวนการใช้สติปัญญาและการรู้คิด เพื่อสร้างรากฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้

พื้นที่ทางศิลปะ ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมอันเกิดจากเจตนาที่เอื้อประโยชน์กับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ไม่ปิดกั้นประเด็นหรือเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมการเมือง สร้างความยืดหยุ่นและขยายพื้นที่ทางความคิดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมและปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม

พื้นที่ทางศิลปะ ควรสร้างกระบวนการเชื่อมต่อและประสานความเข้าใจ รวมทั้งให้ความสำคัญในการแสดงออก เคารพในสิทธิ หน้าที่ อิสรภาพ และบทบาทของศิลปิน นักสร้างสรรค์ นักคิด นักปรัชญา นักสังคมศาสตร์ ปัญญาชน และประชาชน ผู้เข้ามาใช้ความเป็นสาธารณะของพื้นที่ทางศิลปะในการแสดงออกทางความคิด (Forum) ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม สร้างเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่กับทิศทางที่สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองโลกในสภาวะสังคมสมัยใหม่

คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
ยุพา มหามาตร|ศุภชัย ศาสตร์สาระ|โฆษิต จันทรทิพย์
Hyun Mi Roh|Nicolas Kolonias|จุฬาภรณ์ บัวขาว
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon