กางบัญชีเงินเดือน-ค่าตอบแทน ‘ผู้ว่าฯกทม.-ทีมบริหาร-ส.ก.’

กางบัญชีเงินเดือน-ค่าตอบแทน ผู้ว่าฯกทม.-ทีมบริหาร-ส.ก.

ตามที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯกทม. ประกาศว่า ทันทีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 1.3 ล้านเสียง จะเปิดตัวทีมผู้บริหารกทม.ภายใน 2-3 วัน ตามที่พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มี รองผู้ว่าฯจำนวน 4 คน ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ รวมกันไม่เกิน 9 คน เลขานุการผู้ว่าฯ 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ ไม่เกิน 4 คน

ล่าสุดความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายชัชชาติ ได้พา นายจักกพันธุ์ ผิวงาม อดีตรองผู้ว่าฯกทม. และ นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมแนะนำทั้ง 2 ในฐานะทีมชัชชาติล่าสุด มีความชัดเจน โดย นายจักกพันธุ์ จะรับตำแหน่งรองผู้ว่าฯกทม. ส่วน นายภิมุข จะได้รับตำแหน่งเลขานุการผู้ว่าฯกทม.

ส่วนตำแหน่งอื่นๆนั้น ล่าสุดพบว่า ได้มีการทาบทามบุคคลที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเมืองหลายคน อย่างตำแหน่ง รองผู้ว่าฯกทม อีก 3 ตำแหน่งที่เหลือ อาทิ 1.รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.นางสาวทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3.นายศานนท์ หวังสร้างบุญ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Trawell เป็นต้น

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มาตรา 55 ให้มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวนไม่เกิน 4 คนตามลำดับที่ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร จัดไว้ช่วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งมอบหมาย คำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 56 ให้มีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครไม่เกินจำนวนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

มาตรา 57 ในกรณีมีการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาของผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 49 (3) ตำแหน่งดังกล่าวจะมีจำนวนรวมกันทั้งหมดเกิน 9 คนไม่ได้

มาตรา 58 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา เป็นข้าราชการ การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง

พ.ร.ฎ.กำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 เเละ พระราชกฤษฎีกา กําหนดเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 8) ได้ระบุบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มแต่ละตำแหน่งดังนี้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินเดือน 72,060 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 41,500 บาท
รวมเดือนละ 113,560 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 5,450,880 บาท

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินเดือน 69,570 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 20,750 บาท
รวมเดือนละ 90,320 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 4,334,880 บาท

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
รวมเดือนละ 44,110 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 2,117,280 บาท

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินเดือน 35,750 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท
รวมเดือนละ 37,950 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 1,821,600 บาท

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินเดือน 43,490 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 8,800 บาท
รวมเดือนละ 52,290 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 2,509,920 บาท

ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
รวมเดือนละ 44,110 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 2,117,280 บาท

ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินเดือน 58,560 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 15,000 บาท
รวมเดือนละ 73,560 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 3,530,880 บาท

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินเดือน 53,640 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 7,500 บาท
รวมเดือนละ 61,140 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 2,934,620 บาท

เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
รวมเดือนละ 44,110 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 2,117,280 บาท

เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร (2 คน)
ได้รับเงินเดือน 35,750 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท
รวมเดือนละ 37,950 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 1,821,600 บาท

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินเดือน 44,700 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 3,750 บาท
รวมเดือนละ 48,450 บาท
รวมรายได้ เมื่อครบวาระ 4 ปี 2,325,600 บาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon