นิด้าโพลเผย ส่วนใหญ่ไม่ติดตามศึกซักฟอก คนติดตามชี้ข้อมูลฝ่ายค้านชัดเจน ส่วน ‘บิ๊กตู่’ ตอบไม่ชัด

ซักฟอก

นิด้าโพลเผย ส่วนใหญ่ไม่ติดตามศึกซักฟอก คนติดตามชี้ข้อมูลฝ่ายค้านชัดเจน ส่วน ‘บิ๊กตู่’ ตอบไม่ชัด

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 69.28 ระบุว่า ไม่ได้ติดตามเลย รองลงมา ร้อยละ 18.98 ระบุว่า ติดตามบ้างเล็กน้อย ร้อยละ 9.00 ระบุว่า ติดตามเป็นระยะๆ และร้อยละ 2.74 ระบุว่า ติดตามตลอดเวลา

เมื่อถามผู้ที่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล (จำนวน 403 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับข้อมูลของฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในภาพรวม พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 42.43 ระบุว่า ชัดเจนมาก รองลงมา ร้อยละ 34.25 ระบุว่า ค่อนข้างชัดเจน ร้อยละ 15.63 ระบุว่า ไม่ค่อยชัดเจน และร้อยละ 7.69 ระบุว่า ไม่ชัดเจนเลย

ท้ายที่สุดเมื่อถามผู้ที่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล (จำนวน 403 หน่วยตัวอย่าง) ถึงความชัดเจนในการตอบคำถามของฝ่ายรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พบว่า

Advertisement
 1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) ร้อยละ 75.68 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน รองลงมา ร้อยละ 21.34 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน และร้อยละ 2.98 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม
 2.  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) ร้อยละ 75.44 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน รองลงมา ร้อยละ 15.63 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน และร้อยละ 8.93 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม
 3.  นายอนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ร้อยละ 57.07 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน รองลงมา ร้อยละ 25.56 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน และร้อยละ 17.37 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม
 4.  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) ร้อยละ 52.36 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน รองลงมา ร้อยละ 30.02 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 17.62 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน
 5.  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ร้อยละ 45.16 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน รองลงมา ร้อยละ 37.47 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 17.37 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน
 6. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) ร้อยละ 47.64 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน รองลงมา ร้อยละ 37.97 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 14.39 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน
 7. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ร้อยละ 44.91 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน รองลงมา ร้อยละ 40.94 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 14.15 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน
 8. นายจุติ ไกรฤกษ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ร้อยละ 44.42 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน รองลงมา ร้อยละ 40.69 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 14.89 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน
 9. นายสันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) ร้อยละ 44.91 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน รองลงมา ร้อยละ 41.69 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 13.40 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน
 10.  นายนิพนธ์ บุญญามณี (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) ร้อยละ 44.66 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม รองลงมา ร้อยละ 42.93 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน และร้อยละ 12.41 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน
 11.  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) ร้อยละ 42.43 ระบุว่า ตอบไม่ชัดเจน รองลงมา ร้อยละ 41.44 ระบุว่า ไม่ได้ติดตาม และร้อยละ 16.13 ระบุว่า ตอบได้ชัดเจน

 

นิด้าโพล

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.61 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.29 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 17.99 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.57 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 13.26 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.76 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.28 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.53 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.17 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 96.26 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.52 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.07 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่นๆ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 32.39 สถานภาพโสด ร้อยละ 64.71 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.67 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่าง ร้อยละ 26.22 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 36.05 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.61 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.47 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.42 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุการศึกษา
ตัวอย่าง ร้อยละ 8.15 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 16.54 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.81ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.50 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.78 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 19.82 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 6.10 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง ร้อยละ 23.02 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 24.09 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.29 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 3.73 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.80 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 7.77 ไม่ระบุรายได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image