ยันมีสมาชิกภาพ พร้อมทำงานต่อสมาชิกสภาพัทยา ยื่นบิ๊กป๊อกชี้ข้อ กม.ห้ามยุบสภา เว้นแต่เลือกตั้งใหม่

ยันมีสมาชิกภาพ พร้อมทำงานต่อสมาชิกสภาพัทยา ยื่นบิ๊กป๊อกชี้ข้อ กม.ห้ามยุบสภา เว้นแต่เลือกตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา 4 คน ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ชี้แจงสถานภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยา

สาระสำคัญระบุว่า สถานะของสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ และมีข้อยกเว้น ทำให้การยุบสภาทำไม่ได้ จะยุบได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ดังนั้น สมาชิกสภาเมืองฯ จึงยังมีสถานภาพอยู่ พร้อมทำงานต่อไปได้

สำหรับหนังสือที่ยื่นให้ มท.1 มีเนื้อหาดังนี้

เรื่อง ชี้แจงสถานภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยา
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (เสนอผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี)

ตามที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ

1.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว

2.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

3.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น

ซึ่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 และที่ 22/2559 มิให้ใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่เกี่ยวกับสมาชิกสภาเมืองพัทยา จึงมีเพียงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 เท่านั้น ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาแต่งตั้งชุดนี้ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มีรายละเอียดในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดแต่งตั้ง ดังนี้

ข้อ 1 กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระ ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยในระหว่างนี้ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีสมาชิกสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาที่เหลืออยู่นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่จำนวนสมาชิกสภาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ 1 วรรค 1 และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 1 วรรค 2 หมายถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นและสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมาก่อนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557
สมาชิกสภาเมืองพัทยาแต่งตั้งชุดนี้มาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามข้อ 2 ถึงข้อ 7 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557

ข้อ 8 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศนี้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ในระหว่างนี้มิให้นำบทบัญญัติว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับ

หมายความว่า จะมีการยุบสภาเมืองพัทยาที่มาจากการแต่งตั้งได้ ต่อเมื่อมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

ข้อ 10 ภายใต้บังคับข้อ 1 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศนี้ว่างลง ให้สภาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่ โดยไม่ต้องดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับว่างลง ให้สภาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งว่าง
ดังนั้น เมื่อสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ได้รับแต่งตั้งว่างลง จึงต้องใช้เฉพาะข้อ 10 วรรค 1 ให้สภาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องดำเนินการคัดเลือก สมาชิกสภาเมืองพัทยาแทนตำแหน่งที่ว่าง
สมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 และไม่ได้ออกจากสมาชิกสภาเมืองพัทยา จึงยังมีสถานภาพเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาอยู่ สามารถทำงานต่อไปได้ และปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อพิจารณางบประมาณอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเมืองพัทยาอย่างสูงสุด สมกับที่เงินงบประมาณมาจากเงินภาษีของประชาชน

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์
นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี
นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon