วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
หน้าแรก แท็ก จิตวิวัฒน์

แท็ก: จิตวิวัฒน์

จิตวิวัฒน์ : ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างมิติภายในกับมิติภายนอก: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจ...

โลกยุคใหม่ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยม ดูเหมือนจะเทไหลไปให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ที่เป็นมิติภายนอกมากกว่ามิติภายใน ทั้งนี้ อาจเ...

จิตวิวัฒน์ : ฟินด์ฮอร์น ชุมชนทางเลือกชายฝั่งทะเลเหนือ : โดย ประชา หุตานุวัตร

ผมมาถึงชุมชนทางเลือกชื่อฟินด์ฮอร์น ทางเหนือของสกอตแลนด์ ในวันที่ 25 มีนาคม ศกนี้ เป็นวันเปลี่ยนเวลาพอดี ทำให้เวลาที่ต่างจากประเทศไทยเหลือ 6 ชั่วโมงแทน...

จิตวิวัฒน์ : อย่าทำผิดในสิ่งที่ถูก : โดย พระไพศาล วิสาโล

“ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ตน” เป็นพุทธภาษิตที่ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยคุ้นเคย หลายคนฟังแล้วก็โมทนาสาธุ แต่บางคนที่ช่างสังเกตหน่อยอาจสงสัยว่า ทำไม...

จิตวิวัฒน์ : จิตวิญญาณในโลกหลังความจริง : โดย ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

พจนานุกรมออกซฟอร์ดได้ยกให้คำว่า “หลังความจริง” (Post-Truth) เป็นคำแห่งปี พ.ศ.2559 มันมีความหมายว่า ความเป็นจริงทางภววิสัยส่งผลต่อความคิดความเชื่อของผู...

เล่าเรื่อง Process Work จิตวิทยากระบวนทัศน์ใหม่ ตอน โรงเรียนกระบวนกรที่พอร์ตแลนด์ : โดย โอม รัตนกาญจ...

“I learn Process Work by relationship and love.”  Dawn Menken หลายปีที่ผ่านมาศาสตร์ของกระบวนกร หรือ Facilitator เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในเมืองไท...

จิตวิวัฒน์ : ปฏิรูปการศึกษาไทย การสะท้อนการเรียนรู้ : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

ในฐานะที่เป็นคนไทย รู้สึกเจ็บปวดลึกๆ ทุกครั้งที่ได้ยินคนไทยด้วยกันพูดว่า ประเทศไทยทันสมัยแต่ไม่พัฒนา และยิ่งรู้สึกสะเทือนใจมากขึ้นเมื่อได้ยินชาวต่างชา...

จิตวิวัฒน์ : ‘คุณธรรม’ ในสังคมพหุวัฒนธรรม : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

“คุณธรรม” ที่ยึดโยงผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีลักษณะอย่างไร เป็นคำถามสำคัญที่นำมาชวนคิดชวนคุยในกลุ่มภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ที...

ชีวิตแห่งการตื่นรู้ ทำอย่างไรการตื่นรู้จึงจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน? : โดย วิศิษฐ์ วังวิญญู

ชีวิตช่วงนี้ของผู้เขียน เป็นช่วงของการปรับตัว เนื่องจากมีเวลาว่างมากขึ้น แต่ต้องระมัดระวังใจ เพราะหากไม่ตื่นรู้มากพอ เวลาก็อาจจะไหลไปอย่างไม่รู้ตัว จน...

จิตวิวัฒน์ : กัลยาณมิตรจิตตปัญญาประเมิน:ปัญญาปฏิบัติ 3 : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

โครงการประเมิน “โครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน” ซึ่งเป็นโครงการของกรมชลประทาน มีเวลาต่อเนื่องกัน...

จิตวิวัฒน์ : มองเป็น เห็นประโยชน์จากทุกสิ่ง : โดย พระไพศาล วิสาโล

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรา เป็นประโยชน์ทั้งนั้น ถ้าเรารู้จักมอง ถ้าเราวางใจเป็น เราสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่ง แม้ว่ามันจะเป็นความเจ็บปวด ความ...

ติดตามเรา

ข่าวน่าสนใจ