เปิดไทม์ไลน์… ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ จากวันที่บรรจุ…สู่ฝันสลาย??

หมายเหตุ…น.ส.วนาลี ทุนมาก หรือ ครูแอน และ น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี หรือ ครูวัลย์ อดีตครูวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อขอกลับเข้ารับราชการครูผู้ช่วย โรงเรียนอุ้มผางฯ และขอคืนสิทธิในการรับเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ นับแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 “มติชน” เห็นว่ามีสาระสำคัญ จึงนำเสนอ

ด้วยข้าพเจ้า น.ส.วนาลี ทุนมาก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อุตรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากได้รับหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สังกัด สพม.เขต 38 แล้ว ต่อมาได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตาก มีมติไม่บรรจุ เป็นการกระทำที่ผิดพลาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินการดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

 16 มีนาคม 2558 สพม.เขต 38 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 ตามหนังสือที่ ศธ 04268/ว 1123
  11 พฤษภาคม 2558 ได้รับการประกาศเป็นผู้สอบขึ้นบัญชีได้ สพม.เขต 38 ครั้งที่ 1/2558 ตามหนังสือที่ ศธ 04268/1758 และประกาศคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สพม.เขต 38) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยขึ้นบัญชีลำดับที่ 66 มีกำหนดขึ้นบัญชีไม่เกิน 2 ปี
   มิถุนายน 2559 มีหนังสือที่ ศธ 02120/30 สอบถามความประสงค์เพื่อไปเลือกขึ้นบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   9 กันยายน 2559 ได้รับการขึ้นบัญชีอีกหนึ่งบัญชีคือบัญชีรวมของ กศจ.สุโขทัย ในลำดับที่ 16 ตามประกาศ กศจ.สุโขทัย
   29 เมษายน 2560 ได้รับหนังสือจาก สพม.เขต 38 ที่ ศธ 04268/1671 เรื่องเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 ลงนามโดยผู้อำนวยการ สพม.เขต 38 ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง โดยมีความ ดังนี้

  “ด้วย กศจ.สุโขทัย และ กศจ.ตาก มีมติอนุมัติให้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.เขต 38 ประกาศลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.เขต 38 ประกาศลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 38 ท่านเป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 66 วิชาเอกสังคมศึกษา สพม.เขต 38 มีตำแหน่งวิชาเอกดังกล่าวว่าง ท่านเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ขอให้รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง ณ สพม.เขต 38 (จ.สุโขทัย) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-19.30 น.หากไม่ได้รายงานตัวตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ทั้งนั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ”

   4 พฤษภาคม 2560 ไปรายงานตัวตามหนังสือดังกล่าว และได้ทำการรายงานตัวด้วยการเขียนรายงานตัวต่อผู้อำนวยการ สพม.เขต 38 เช่นเดียวกับผู้ได้รับหนังสือเรียกตัวในวันเดียวกัน พร้อมทั้งรับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนอุ้มผางฯ จากเขตพื้นที่ฯ ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางฯ ที่ ศธ 04268/1968 เรื่องส่งตัวมาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปรายงานตัวยังโรงเรียนอุ้มผางฯ และได้รับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันออกบัตร วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 บัตรหมดอายุ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

   15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุ้มผางฯ ได้ส่งหนังสือที่ ศธ 04268.47/00587 เรื่องการรายงานตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ เพื่อตอบรับว่าได้รับรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อย
จากนั้น ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้

1.สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิชาสังคมศึกษาและวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ระดับ ม.4 จำนวน 4 ห้อง วิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1-2 จำนวน 2 ห้อง กิจกรรมลดเวลาเรียน (อาเซียนศึกษา) ระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรมชุมนุมยุวบรรณารักษ์ กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี สอนสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง
2.ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น ม.4/5 (ทวิคอม)
3.ควบคุมดูแลนักเรียนพักนอน (หอพักกรรณิการ์)
4.ทำอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานช่วงวันเสาร์-อาทิตย์
5.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ราชการ

หลังปฏิบัติราชการในโรงเรียนได้เข้าตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สิทธิเบิกจ่ายตรงในระบบกรมบัญชีกลาง โดยข้าพเจ้า และบิดามารดา ได้รับสิทธิสมบูรณ์

   12 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง น.ส. “น.” ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย เพียงคนเดียว ทั้งที่มารายงานตัว และเรียกบรรจุในวิชาเอกสังคมศึกษาวันเดียวกัน และโรงเรียนเดียวกัน ได้ทราบเรื่องราวที่ไม่ได้รับการบรรจุจาก น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี ที่ได้โทรศัพท์สอบถาม น.ส. “พ” หัวหน้ากลุ่มงานคนหนึ่ง ได้ความว่า        “ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่การสอน และเก็บของกลับบ้านได้เลย เพราะไม่อาจบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว”

น.ส.นิราวัลย์ จึงได้สอบถามกลับว่า “ไม่มีทางไหนจะแก้ไขปัญหานี้่ได้เลยหรือคะ หนูมาปฏิบัติหน้าที่สอนตามที่ สพม.เขต 38 เรียกบรรจุและปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยบกพร่อง แล้วหนูต้องทำยังไง”

น.ส. “พ” ตอบว่า “ก็มันไม่ได้แล้ว น้องก็ทำได้เพียงหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เก็บของกลับบ้าน หรือถ้าน้องอยู่ต่อ น้องก็ต้องเป็นอัตราจ้างโรงเรียนไปก่อน พอถึงเวลาก็ไปสอบใหม่ หรือไม่น้องก็ฟ้องเอาก็แล้วกัน จะฟ้องมั้ยล่ะ”

วันเดียวกัน นางสมนึก ทุนมาก มารดา เดินทางไปที่ สพม.เขต 38 เพื่อพูดุคยกับ น.ส. “พ” และได้ชวนนิติกรของ สพม.เขต 38 เข้ารับฟังเพื่อเป็นพยานการพูดคุย “เป็นความผิดพลาดของ สพม.เขต 38 เองที่ส่งน้องไปผิดแทนเอกคณิตศาสตร์ ทางเราขอต่อรองให้น้องเป็นลูกจ้าง หรือพนักงานก่อนได้ไหม แต่ไม่รู้จะมีตำแหน่งมาเมื่อไร ถ้ามีการเปิดสอบบรรจุเมื่อไรก็ให้น้องไปสอบใหม่” ซึ่งมารดาไม่ยอมรับข้อเสนอ เพราะการสอบบรรจุใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ถ้าไม่ได้บรรจุทางเราก็ไม่ยอม จะร้องขอความเป็นธรรม ทาง น.ส. “พ.” ขอแก้ไข และจะให้ผู้ใหญ่ไปเคลียร์กับ กศจ.ตาก”

  19 กรฎาคม 2560 ทำบันทึกข้อความขอตรวจสอบเงินเดือนไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางฯ และโรงเรียนทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ สพม.เขต 38 ที่ ศธ 04268/001041 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่องขอสอบถามเงินเดือนจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ช่วย แต่ยังไม่เคยได้รับการตอบกลับ

   21 กันยายน 2560 ข้าพเจ้าพร้อมด้วย น.ส.นิราวัลย์ ได้บันทึกข้อความขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อไปยัง จ.ตาก เพื่อติดตามเรื่องโดยยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ตาก และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ความว่า “กศจ.ตากกำลังรอคำชี้แจงจาก สพม.เขต 38” จากนั้นเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้พบกับ นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการ สพม.เขต 38 ขณะนั้น ท่านกล่าวว่า “เป็นความหวังดีที่มีต่อโรงเรียนอุ้มผางฯ ผมหวังดีกับโรงเรียน เพราะครูขาดจริงๆ บัญชีเอกสังคมศึกษาจะหมดอายุพอดี จึงจะส่งเด็กขึ้นไปแทนครูคณิตศาสตร์ที่ไม่มารายงานตัว แล้วได้โทรศัพท์สอบถาม นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางฯ ว่าเหลือเอกสังคม 2 คน จะรับหรือไม่ นายภูธนภัส ตอบตกลงรับ เพราะครูขาดแคลน ก็เลยส่งขึ้นไป แค่ผมส่งเด็กไปผิดเอกแค่นี้ กศจ.ตากทำไมไม่รับ ผมทำอะไรผิด ทำไมหนังสือหรือเอกสารไม่ครบ ทำไมไม่บอกกันตรงๆ ผมไปฆ่าใครตามรึ ทำไมไม่รับเด็ก 2 คนนี้ เอายังนี้ผมรับปากก็ได้ว่า ผมจะไปเคลียร์ให้ในการประชุมวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ผมจะไปเคลียร์ให้เด็ก 2 คนนี้ ผมรับปากแล้ว ผมต้องไป”

  18 ตุลาคม 2560 ข้าพเจ้า และ น.ส.นิราวัลย์ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่ สพฐ.ศธ.
  20 ตุลาคม 2560 ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลอุตรดิตรดิตถ์ว่าสิทธิการเบิกจ่ายตรงที่ได้มาทำนั้น โรงพยาบาลได้ตรวจสอบกรมบัญชีกลางแล้ว ถือว่าเป็นโมฆะ ข้าพเจ้าจึงตรวจสอบในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าไม่มีสิทธิ
   

  24 ตุลาคม 2560 ได้พบนายภูธนภัส ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางฯ เพื่อขอให้ช่วยทำหนังสือสอบถามเขตพื้นที่ฯ ในหนังสือที่ ศธ 04268.47/1458 ขอสอบถามความคืบหน้าจากการประชุม อกศจ.ตาก และได้รับหนังสือตอบกลับในวันเดียวกัน ที่ ศธ 04268/4406 สพม.เขต 38 ความว่า
    “ตามหนังสือที่อ้างถึง 1.โรงเรียนอุ้มผางฯ สอบถามกรณีเงินเดือนจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ช่วย และ สพม.เขต 38 ได้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่อ้างถึง 2 แล้วนั้น สพม.เขต 38 ขอเรียนเพิ่มเติมว่า มติที่ประชุม กศจ.ตาก ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีมติดังนี้ 1.ไม่อนุมัติการขอปรับเปลี่ยนวิชาเอก และการขอรับเพิ่มตำแหน่งว่างโรงเรียนอุ้มผางฯ เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จากบัญชี อ.ก.ค.ศ.สมพ.เขต 38 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.ไม่อนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้สาขาวิชาเอกสังคม จากบัญชี อ.ก.ค.ศ. สพม.เขต 38 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เพิ่มเติม เนื่องจากขณะนี้บัญชีครบอายุการขึ้นบัญชี 2 ปีไปแล้ว 3.ให้ สพม.เขต 38 แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ”

   25 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางฯ นำชื่อของข้าพเจ้า และ น.ส.นิราวัลย์ ออกจากคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกคำสั่ง ข้าพเจ้าจึงลงบันทึกประจำวันไว้ ที่สถานีตำรวจภูธรเมือง บก.ภ.จว.สุโขทัย เวลา 15.30 น. ไว้เป็นหลักฐาน

จากมติดังกล่าว ส่งผลให้ข้าพเจ้าต้องพ้นจากหน้าที่ราชการ ทั้งที่มิได้ทำผิดอะไร ข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นข้าราชการ ข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้ถูกเรียกให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหลังจากมีการถูกยกเลิกบัญชีแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะบัญชีครบอายุในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 แต่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจาก สพม.เขต 38 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และข้าพเจ้าก็ไปรายงานตัวในวันที่ดังกล่าวอย่างนี้แล้ว จะกล่าวหาว่าครบอายุการขึ้นบัญชี 2 ปีไปแล้วได้อย่างไร

สืบเนื่องจากประกาศ กศจ.สุโขทัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีการสอบแข่งขันได้ในการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นบัญชีรวมของ กศจ.สุโขทัย ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 ข้าพเจ้าได้ขึ้นบัญชีการสอบแข่งขันได้ในการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ไว้ลำดับที่ 16 สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา และได้ทราบเรื่องราวจาก น.ส.นิราวัลย์ ที่ได้สอบถาม น.ส. “ธ.” ลำดับที่ 18 ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านสุเม่น ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2

โดยสรุปแล้วขอร้องทุกข์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดระหว่าง กศจ.ตาก, สพม.เขต 38 และ กศจ.สุโขทัย
1.โดยข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2557 ทุกประการ และไม่ได้กระทำผิดข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศขึ้นบัญชีของทั้งสองบัญชี
2.ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ.ประกาศของสำนักงาน ก.ค.ศ.และประกาศของ กศจ.ตาก, กศจ.สุโขทัย และ สพม.เขต 38 ถูกต้องทุกกระบวนการ จนได้รับการขึ้นบัญชี และถูกเรียกตัวเข้ารับราชการโดยสุจริต และปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง และเปิดเผยมาตลอดระยะเวลา 5 เดือน จึงถือว่าข้าพเจ้าได้รับการบรรจุแต่งตั้งครบกระบวนการแล้วเทียบเคียงเช่นเดียวกับครูที่ได้ขึ้นบัญชีเดียวกัน และถูกเรียกรายงานตัววิชาเอกเดียวกัน วัน และเวลาเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน เกิดสิทธิต่างๆ พร้อมกันทั้งโดยนิตินัย และพฤตินัย
3.จากหนังสือแจ้งมติ กศจ.ตาก ดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง คือทั้งหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ระบุชัดเจนว่า “กศจ.สุโขทัย และ กศจ.ตาก มีมติอนุมัติให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.เขต 38 ประกาศลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.เขต 38 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย…” ซึ่งการเรียกตัวข้าพเจ้าเกิดขึ้นจากการอ้างมติก่อนหน้า ซึ่งไม่ใช่หลังเรียกบรรจุตามที่ระบุในวันที่ 11 พฤษภาคม เพราะข้าพเจ้าถูกเรียกตัวก่อนบัญชีหมดอายุ
มติซึ่งอ้างการกระทำที่ผิดพลาดของหน่วยงานภายในของรัฐในขั้นตอนทางกฎหมาย เป็นเหตุให้ไม่บรรจุข้าพเจ้าดังกล่าว ถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่ทำให้ข้าพเจ้าถูกให้ออกจากราชการโดยไม่เป็นธรรม แม้กระทั่ง กศจ.สุโขทัย ก็เข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานว่าข้าพเจ้าถูกเรียกบรรจุแต่งตั้งตามประกาศเรียบร้อย จึงเรียกข้ามลำดับของข้าพเจ้า
4.หากข้าพเจ้าไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามมติของ กศจ.ตาก ก็ส่งผลให้ กศจ.สุโขทัย กระทำผิดหมวด 4 การบรรจุแต่งตั้ง มาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 ความว่า “การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ให้บรรจุแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้สำหรับตำแหน่งนั้น โดยบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้” เนื่องจากมีการเรียกบรรจุข้ามลำดับของข้าพเจ้า เนื่องจากข้าพเจ้าไม่เคยได้รับหนังสือสอบถาม หรือเรียกตัวจาก กศจ.สุโขทัย

ข้าพเจ้าใคร่ร้องขอให้มีคำสั่งคืนความเป็นธรรม เนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ผิดพลาดดังกล่าว เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.ตามมาตรา 19 (4)(6) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ประกอบคำสั่ง คสช.ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 5 และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้ารากชารครูฯ ซึ่งไม่ใช่เกิดจากข้าพเจ้า ดังนี้
 

  1.ขอให้มีมติคืนสิทธิในการกลับเข้ารับราชการดังเดิม ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
  2.คืนสิทธิในการได้รับเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ ตามระเบียบของทางราชการ นับแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560


อ่านเพิ่มเติม

นักวิชาการจี้ปฏิรูปโครงสร้างภูมิภาคหลังเกิดปม ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ชวดบรรจุ
‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ส่อวืดบรรจุ ‘หมอธี’ สั่งบิ๊กสพฐ. ตั้งกก.สอบ อดีตผอ.สพม.เขต 38 แล้ว
‘ครูแอน’ยันไม่เคย ‘วิ่งเต้น-จ่ายเงิน’ บรรจุครูผช.ร.ร.อุ้มผางฯ หลัง ‘หมอธี’ ระบุขั้นตอนบรรจุ มีครูเข้าไปเอี่ยว
ปม ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ชวดบรรจุ ผอ.ร.ร.อุ้มผางฯ ยันปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่าง แจงไม่แจ้งครูก่อน เพราะต้องรอหนังสือ
คดีส่อวุ่น?? ‘หมอธี’ ชี้ปม ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ซับซ้อนกว่าที่คิด ยอมรับมีผู้เสนอให้ตรวจสอบข้อมูลลำดับที่ 68
‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ร้องทุกข์ ก.ค.ศ.ขอกลับเข้ารับราชการ จ่อฟ้องศาลปกครอง(เปิดเอกสาร+คลิป)
‘ครูแอน-ครูวัลย์’บุกศธ.พรุ่งนี้!! ยื่นหนังสือผู้บริหารเร่งบรรจุ’ครูผู้ช่วย’ร.ร.อุ้มผางฯ คาใจอันดับ 68 บรรจุเรียบร้อย
กศจ.ตากซัดอดีตผอ.สพม.38 ไม่ปฏิบัติตามมติกศจ.ตาก ชงสรุปข้อเท็จจริงให้ ‘คปภ.’ แล้ว
อดีตปธ.อ.ก.ค.ศ.โคราช สงสัยมูลเหตุเปลี่ยนวิชาเอกเรียกบรรจุครู แนะใช้ม.44สั่งบรรจุย้อนหลัง’ครูแอน-ครูวัลย์’
กศจ.ตากฟันธง’สพม.38-ร.ร.อุ้มผางฯ’ผิดร่วมกัน โยนต้นสังกัดลงโทษ พร้อมรับลูก’คปภ.’เยียวยา’ครูแอน-ครูวัลย์’
ปลัด ศธ.แย้มอาจใช้อำนาจ ‘คปภ.’ ดึง ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ กลับเข้ารับราชการ
แม่เผย ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ดีใจ รมว.ศธ.ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ รอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้ว่าฯ ตาก นั่งประธาน กศจ.ตากหารือปม ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ชวดบรรจุ 10 พ.ย.นี้ ศธจ.ตากเล็งหารือบอร์ด ฟ้องทำเสียหาย
‘หมอธี’สั่งหาช่องกม.นำ2ครูกลับเข้ารับราชการอย่างถูกต้อง จี้สอบผอ.เขตพื้นที่ฯ สั่งบรรจุ ไม่ขออนุมัติกศจ.
กก.สืบหาข้อเท็จจริง พูดคุยกับ ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ที่ร.ร.เมืองเชลียงครั้งแรก ครูแอนเริ่มสอน(ภาพชุด)
กศจ.ตาก เรียกสอบ ‘จนท.ด้านเอกสาร’ ร.ร.อุ้มผางฯ เผยจี้ถาม สพม.38 ถึง 2 ครั้ง ปมเรียกบรรจุ ไม่ตรงสาขา
‘หมอธี’สั่งรับ’ครูแอน-ครูวัลย์’กลับเข้ารับราชการร.ร.อุ้มผางฯ ชี้ความผิดพลาดของภาครัฐ สั่งดูแลสิทธิย้อนหลัง
คำตอบ’หมอธี’ต่อกรณี’ครูแอน-ครูวัลย์’สอน 5 เดือนชวดบรรจุครูผู้ช่วย
‘ครูแอน-ครูวัลย์’รับ’ครูอัตราจ้าง’ ระหว่างรอก.ค.ศ.ชี้ขาดกลับเข้ารับราชการ เผย’ครูแอน’ รายงานตัวที่ร.ร.เมืองเชลียงแล้ว
กศจ.ตาก แจงไม่อนุมัติบรรจุ”ครูแอน-ครูวัลย์” เหตุ สพม.38 ไม่ชงเรื่องเปลี่ยนสาขา โอดเสียหายสังคมไม่เข้าใจ
สพฐ.ชง ก.ค.ศ. ชี้ขาดปม’ครูแอน-ครูวัลย์’กลับเข้ารับราชการ หลังสอน 5 เดือนชวดบรรจุครูผู้ช่วย พร้อมตั้ง กก.สืบข้อเท็จจริง
ครูแอนปฏิเสธ ‘ครูอัตราจ้าง’ ยันขอกลับเข้ารับราชการ หลังบิ๊กสพฐ.ช่วย ‘ครูแอน-ครูวัลย์ ‘ลง’ครูอัตราจ้างชั่วคราว’
เลขาฯกพฐ.ตั้งทีมกฎหมายหาช่องทางช่วย ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ กลับสอนหนังสือ ,
เลขาฯกพฐ.รุดช่วย ‘ครูวนาลี ทุนมาก’ ที่ศรีสัชนาลัย หลังสอนฟรี 5 เดือน ชวดบรรจุครูผู้ช่วย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon