เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ดุลยภาพดุลยพินิจ : พระพุทธเจ้าสอบอารมณ์

ดุลยภาพดุลยพินิจ : พระพุทธเจ้าสอบอารมณ์ ในสมัยโพธิกาลไม่แจ้งชัดนักว่า การสอนปฏิบัติธรรมมีการสอบทานกรรมฐานมากน้อยเพียงใด มักปรากฏเพียงการสนทนาและการ...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : พระพุทธเจ้าสอนฤๅษีดาบส

ดุลยภาพดุลยพินิจ : พระพุทธเจ้าสอนฤๅษีดาบส ผู้แสวงหาพรหมจรรย์จักไม่หยุดอยู่แค่การเรียนรู้พระเวท การสละเพศฆราวาสออกสู่ป่าเป็นแนวทางหนึ่งที่พราหมณ์ปรา...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : พระพุทธเจ้าสอนนิครนถ์และอเจลก

ดุลยภาพดุลยพินิจ : พระพุทธเจ้าสอนนิครนถ์และอเจลก นิครนถ์และอเจลกเป็นกลุ่มนักบวชที่ได้รับการเคารพนับถือตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล อเจลกประพฤติเปลือยในขณ...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : พระพุทธเจ้าสอนปริพาชก (2-จบ)

ดุลยภาพดุลยพินิจ : พระพุทธเจ้าสอนปริพาชก (2-จบ) ปริพาชกจำนวนหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีความสนใจความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางจิตอย่างมากด้วย ที่กรุงราชค...

พระพุทธเจ้าสอนปริพาชก (1)

พระพุทธเจ้าสอนปริพาชก (1) ในสมัยพุทธกาล บุคคลจำนวนมากมายได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์โดยตรง หลายท่านมีโอกาสถามข้อสงสัย หลายท่านได้บวชเป็นเอหิภิกขุ หลายท...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : พระพุทธเจ้าสอนพราหมณ์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนผู้ที่สอนได้ แต่ผู้ที่สอนได้ทั้งหลายมีความคิดความอ่านความเชื่อที่ฝังรากลึกและพฤติกรรมความเคยชินที่แตกต่างกัน คำสอนขอ...

พระพุทธเจ้าสอนปุโรหิต

ในสมัยพุทธกาลและก่อนพุทธกาลการปกครองมักอาศัยพราหมณ์ปุโรหิตถวายคำแนะนำพระราชาในการบริหารบ้านเมืองตลอดทั้งเนื้อหาความรู้ทางโลกและทางธรรม พราหมณ์ปุโรห...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : ประชานิยมการให้และการขอ

การปกครองต่างต้องการความยินดีของราษฎร ข้อจำกัดและวิธีคิดของผู้ปกครองต่างหากที่มักแตกต่างกัน ความรุ่งเรืองและความชำรุดของการปกครองในแต่ละขณะก็มีอิทธิพล...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : ปัญญาสร้างสันติภาพ

สงครามและสันติภาพระหว่างรัฐมีผู้นำทางการปกครองเป็นผู้ตัดสินใจ ไม่ว่าการปกครองนั้นจะเป็นแบบเสรีประชาธิปไตย สังคมนิยม หรือนีโอนาซี และไม่ว่าระบอบนั้นจะม...

ดุลยภาพ ดุลยพินิจ : สงครามระหว่างธรรมและอธรรม

ชาวโลกฝ่ายต่างๆ มักประหัตประหารกันเพราะความอยากความหวงแหนและมิได้จำกัดอยู่เฉพาะชาววัตถุนิยมที่ไม่สนใจบุญบาปเท่านั้น กุศลธรรมและอกุศลธรรมปกติมีการแย...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน